BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.