Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи