ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

2019 г.

ID 0005048, , Публикувана на 19.06.2019 год.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

09.05.2019 г.

Съобщение за прекратяване на процедура 

Протокол №2 за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

Протокол №1 комисията за разглеждане и оценка на офертите

Информация за удължаване на срок

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП 

ID 9085266, Публикувана на 31.01.2019 год.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

III.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

IV.Проект на договор

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.doc


2017г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

2016г


Решение за прекратяване на обществена поръчка за обособени позиции № 2,3,4

Решение №430/24.06.2016г. за отмяна на т.ІІ от Решение №281/11.03.2016г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

покана за сключване на договор по ОП 1

покана за сключване на договор по ОП 2,3,4

Решение № 281/11.03.2016 за обявяване на класирането и определяне на изпълнител за доставка по обществена поръчка

Протокол №2 от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти

Съобщение до всички участници в обществена поръчка

Протокол №1 от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

документация за участие 4.финал

Tom_VI_т.1. – Образци на документи

Проект на Договор – Обос. Позиция 1, 2, 3, 4