Права и задължения

Правила за безопасна работа в Интернет

Чл. 71. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане  целите на образователно-възпитателния процес.

 Чл. 72.  (1) Ученикът има право да:

            1. Избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

            2. Участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност;

            3. Получава от училището информация по въпросите, свързани с неговото обучение;

            4. Получава консултации по въпроси, свързани с професионалното му ориентиране;

            5. Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

            6. Бъде защитен от училището и други институции при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

            7. Ползва безплатно цялата училищна материално-техническа база в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

            8. Бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в учебната си дейност. Според характера на проявата наградите биват:

            – устна похвала от учител, класния ръководител или директора пред класа, пред педагогическия съвет или пред родителите;

            – писмена похвала от директора с обява пред класовете;

            – материална награда.

            По предложение на педагогическия съвет учениците могат да бъдат награждавани и с други награди от училищното настоятелство, СО или  МОН.

 (2) Ученикът няма право да:

 1. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

 2. Участва в хазартни игри, да пуши,  да употребява

наркотични средства и алкохол;

 3. Участва в политически партии и организации, религиозни организации и секти до навършване на пълнолетие;

 4. Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

5. Носи в училище ненужни пособия, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват за учебните занятия;

 6. Влиза без уважителни причини в учителската стая и в други класни стаи и кабинети;

7. Внася и консумира храна в коридорите и класните стаи;

8. Да яде семки в класната стая, коридорите и двора на училището.

9. Да дъвче дъвки по време на учебен час.

10. Руши материалната база на училището. При установени повреди на училищното имущество се уведомяват родителите на ученика и щетите се възстановяват в седемдневен срок. При повторно провинение ученикът се наказва с “Предупреждение за преместване в друго училище”;

 11. Премества ученически маси и столове от една стая в друга без разрешение на дежурния учител;

 12. Унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях , свързано с религиозни, етнически и полови различия. Провинените се наказват съгласно ППЗНП и Правилника на училището;

 13. Носи и използва запалителни материали, пиратки, спрейове. Носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на останалите ученици;

 14.Драска по стените и чиновете и  замърсява класните стаи и коридорите на училището. При установени щети се уведомяват родителите, а ученикът с необходимите хигиенни препарати отстранява нанесената повреда;

 15. Използва  мобилен телефон, MP3, MP4, таблет или лаптоп  по време на учебните занятия. При установено нарушение апаратът се отнема и се връща на родителя;

 16. Излиза от класната стая по време на учебен час;       

 17. Стои надвесен от прозорците и да хвърля вещи;

 18. Проявява грубо отношение и да влиза в пререкания с хигиенистите и всички останали служители в ;

 19. Влиза в сградата на училището след започване на учебните часове.

  20. Да вдига шум и да пречи с поведението си на учебния процес.

 21. Да тича в класната стая и коридора на училището. Да се пързаля по парапета на стълбите между етажите на сградата.

Чл. 73.  Ученикът е длъжен да:

            1. Посещава редовно учебните занятия;

            2. Спазва ЗНП, ППЗНП и Правилника на училището;

            3. Съблюдава нормите на поведение в училището и в обществото и законите на страната;

            4. Съхранява и издига авторитета на учителя и да развива училищните традиции;

            5. Изпълнява учебните си задължения;

            6. Идва в училище преди началото на учебните занятия;

            7. На територията на училището да е в приличен външен вид, като не се позволява носенето на:

            – шапки и качулки по време на учебни занятия;

            – дрехи с дълбоки деколтета и / или непокрит кръст;

            – къси поли и къси панталони;

            – джапанки и обувки с ток, по-висок от 5 см;

            – силен грим;

            – големи и ярки бижута.

            8. Представя при влизане в училище и при поискване от упълномощени лица лична ученическа карта или ученическа книжка;

            9. Заема мястото си в класната стая и да се подготви за учебния час преди биенето на звънеца;

            10. Притежава и ползва в часовете изискваните от учителя учебници, тетрадки и материали. Използваните тетрадки, моливници и други пособия трябва да отговарят на възрастовите особености на учениците, да възпитават в естетика и да не съдържат агресивни послания.

            11. Носи винаги и представя при изпитване ученическата си книжка, подписана от родителя или настойника;

            12. Присъства в часовете по физкултура със спортно облекло и гуменки. Освободеният ученик присъства в часа, ако това не вреди на здравето му;

            13. Опазва училищното имущество, учебната документация, личните си вещи и вещите на съучениците си;

            14. Поддържа добра хигиена в двора на училището, класните стаи и другите училищни помещения;

            15. Представя документ за отсъствията си в тридневен срок;

            16. Присъства на допълнителни занимания (консултации) по отделни предмети, ако преподаващият учител е констатирал, че ученикът не постига задоволителни образователни резултати.

            17.  Да закусва само на определените за това мeста. Да спазва хигиена при храненето.

            18. Дежурният ученик следи за хигиената и дисциплината в класната стая.За нарушения уведомява дежурния учител.

Чл. 74. (1) Отсъствията  от учебни занятия се извиняват чрез представяне на медицинска бележка, издадена от лечебно заведение или от личен лекар, или документ от спортния клуб, в който членува ученикът  и подписана от родител /настойник/. Документът се предава на класния ръководител, който извинява направените отсъствия.

(2) Ученикът може да отсъства до 3 дни в една учебна година с писмено уведомление от родителя /настойник/ до класния ръководител.

 (3) Директорът на училището може да извини отсъствия на ученик до седем дни след лично писмено уведомление от родителя или настойника.

 (4) Отсъствието на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие.

 (5) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

 (6) За допуснати над 5 неизвинени отсъствия класният ръководител задължително уведомява родителя (настойника) с писмо.

(7) Ученици, направили повече от 50% остсъствия (извинени и неизвинени) по един учебен предмет през първия учебен срок, полагат изпит за оформяне на срочна оценка.

(8) Ученици, направили съответния брой извинени отсъствия през втория учебен срок, също полагат изпит за оформяне на срочна оценка, както следва:

            – 1-4 клас – 140 извинени отсъствия

            – 5-8 клас – 160 извинени отсъствия

            

1. Преподаващият учител уведомява класния ръководител за направените голям брой отсъствия от ученика по предмета две учебни седмици преди края на учебния срок.

2. Класният ръководител уведомява директора на училището, съобщава на родителите на отсъствалите ученици и им разяснява реда и условията за полагане на изпити за оформяне на срочна или годишна оценка по предмет.

3. Изпитите за оформяне на срочна или годишна оценка по предмет се организират и провеждат със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет (в съгласие с чл.137 а, ал.1 от ППЗНП) по реда и условията на поправителните изпити в последните десет дена на учебния срок.

4. Оценката от изпита за оформяне на срочна или годишна оценка се вписва в дневника и в ученическата книжка като срочна или годишна оценка.

5. Ученик, задължен да полага изпит за оформяне на срочна или годишна оценка по предмет със заповед на директора, който не се яви на съответната изпитна дата без уважителна причина, остава без оформена срочна и годишна оценка  по предмета  и  повтаря класа ( в съгласие с чл.137а, ал.2 от ППЗНП).

6. Ученик, задължен да полага изпит за оформяне на срочна или годишна  оценка по предмет със заповед на директора, който не се яви на съответната изпитна дата по здравословни причини, следва лично в присъствието на родител (настойник) или чрез родител (настойник) да представи медицински документ в тридневен срок. Директорът назначава нова изпитна дата.

Чл. 75. Освобождаването на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт се извършва чрез молба от родителя до директора и представен медицински документ.

Чл. 76. (1) За виновно неизпълнение на задълженията си по ЗНП и Правилника на училището учениците се наказват със:

1.Забележка;

2.Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време: изготвяне на материали за начален курс, почистване и възстановяване на материалната база, обработване на зелените площи, поддръжка на училищния двор и др.

3.Предупреждение за преместване в друго училище.

4.Преместване в друго училище до края на учебната година;

5.Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

            (2) Наказанията по ал.1, т.1 се налагат със заповед на директора по писмено предложение на класния ръководител или на учител, установил нарушението, а наказанията по ал.1, т.2, т.3,т.4 и т.5– със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет за определен срок от време.

            (3) Преди налагане на наказание по ал.1 класният ръководител задължително уведомява родителите или настойниците и дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика,представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекцията може да го консултира преди налагане на съответното наказание.

            (4) Наложените наказания се вписват от класния ръководител в ученическите книжки и в дневника на класа.

            (5) Класният ръководител уведомява писмено родителите за наложеното наказание.

            (6) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

            (7) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл.77. При 3 /три/ неизвинени отсъствия класният ръководител уведомява родителя /настойника/

Чл.78. Наказанието “забележка” се налага на ученици при  тютюнопушене в района на училището или при допуснати 5 неизвинени отсъствия от директора, като класният ръководител уведомява писмено родителя /настойника/.

Чл. 79.  (1)Наказанието „Дейности в полза на училището”се налага и на ученици при допуснати 10 неизвинени отсъствия. Дейностите трябва да са от такъв характер, че с естеството или интензивността си да отговарят на възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижават тяхното достойнство.

                (2) Дейностите в полза на училището са: почистване на класната стая, училищния двор, спортната площадка, боядисване.

 Чл. 80. Наказанието “Предупреждение за преместване в друго училище”  се налага и на ученици при явяване в училище в състояние, което не позволява участие в образователно- възпитателния процес – употреба на алкохол и наркотични вещества или при  допуснати 20  неизвинени отсъствия.

Чл. 81. Наказанията “Преместване в друго училище” и „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” (за ученици, навършили 16-годишна възраст) се налагат и на ученици при допуснати повече от 30 неизвинени отсъствия, с изключение на ученици от последния гимназиален клас.   

Чл. 82.При тежки провинения или системни нарушения на задълженията освен наказание по чл. 76, ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

Чл. 83. Освен налагането на наказание по чл.76, ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности, целящи превенция на нарушенията и отпадането от училище.

Чл. 84. При доказано изнудване и заплаха на учител от страна на ученик се налага наказание по чл.76, ал.1, т. 4. и т.5– “Преместване в друго училище до края на учебната година”; “Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл. 85. При проявена агресивност (физическа и психическа) от страна на ученик спрямо друг ученик се налага наказание по чл.76, ал.1, т.4 и т.5 – “Преместване в друго училище до края на учебната година”; “Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл. 86. (1) Учениците носят материална отговорност за увреждане на училищното имущество и нанесени щети и възстановяват повредата в срок от 7 дни след установяване на щетата.

(2) При известен извършител на нарушението същият възстановява училищното имущество в 7-дневен срок.

 (3) В случай на прикриване на извършителя щетите се възстановяват от целия клас.

Чл. 87. Ученик, на когото е наложена мярка по чл. 78,79,80,81,82 се лишава от правото да получава стипендия до изтичане срока на наложеното наказание, с изключение на сираците.

Чл. 88. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

 (2) Наказанията и мерките са срочни

 (3) Срокът на наказанията е до края на учебната година или се определя в заповедта за налагането им

 (4) Когато наказанията са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 89. (1) По време на учебните занятия учениците изпълняват възложените от учителя задачи и съблюдават неговите изисквания.

 (2)  За ученик, неспазил задълженията си по ал.1, учителят уведомява родителя чрез класния ръководител и предлага съответно наказание.              

 (3) Когато ученикът пречи на учителя и/или съучениците си по време на учебни занятия, учителят може да го отстрани до края на учебния час.