Анкетно проучване

Анкетно проучване за избор на занимания  по интереси през втория учебен срок на учебната 2018-2019

   Съгласно Наредба за приобщаващо образование, изменена и допълнена  с  Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет.   

     Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

     Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

АНКЕТНА КАРТА