ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Пандемията от COVID-19 се отразява негативно на много текущи или запланувани дейности в рамките на програмата „Еразъм+“. Ситуацията е динамична и предполага гъвкавост и промяна в планирането и изпълнението на Проекта.


The COVID-19 pandemic has had a negative impact on many ongoing or planned activities under the
Erasmus+ program. The situation is dynamic and implies flexibility and change in the planning and
implementation of the Project.
However, all planned activities are realized successfully!
Wait and see! Implementation is free!