ЗА НАС

Средно училище “Нешо Бончев” се включва в европейски и международни младежки проекти, инициативи и партньорства с мотивирани ученици, отворени към света учители, амбициозни родители и любознателно общество, върху които има ефективно въздействие.

В училището учат 750 ученици от 1-12. клас, 85 души персонал в технологично оборудвана учебна среда, провокираща креативност, критично мислене, воля на идеите. От 2-12. клас всички изучават английски език, а от 9.кл. изучават руски или немски като втори ЧЕ. От 7 години има профилирани паралелки с профили „Природни науки“ и „Хуманитарен“. Има деца от малцинства, деца със СОП и в неравностойно положение. За тях създаваме специфични подходи, тъй като са сериозно предизвикателство за колектива, а главна наша ценност е Ученикът.

 

Визия: Вървим от малките начала към големите успехи! СУ „Нешо Бончев“–училище на новото време, в което се изграждат активни, успешни и оригинални личности с партниращи си учители-вдъхновители и мотиватори; родители, които ни се доверяват и подкрепят; училище-център на общността.

Мисия: Ние сме лидер в образованието и желан храм на знанието. По-малко маркери, повече интерактиватори! Добри презентационни умения и много добри комуникационни вдъхновения. Децата са защитени от арогантната действителност, развиват се в спокойна атмосфера, за да проявяват и развиват талантите си, следвайки вдъхновяващото ни лого „Светът обича Успелите“.

Ценности: Възпитаваме учениците в уважение и зачитане на гражданските права, социална солидарност, лоялност към националния интерес, осигуряване равен достъп за качествено образование на всяко дете. Нашите ценности са ориентирани към повишаване на мотивацията към нетрадиционно учене, учене през целия живот и позитивен поглед към европейските ценности.

Сътрудничества в следните международни дейности:

  • Еразъм+ – Превръщане на училищата в подходящи за бъдещето на децата – образование за 21-ви век, Уеб-решения в класната стая, Бенчмаркинг – оригинални най-добри практики в Хелзинки и Талин, Промотиране на СТЕМ образование;
  • eTwinning партньорски проекти; Конференция “Качествено образование за всяко дете” в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България, ФАБ и списание Форбс;
  • Роботика за България-ФРГИ и SAP Labs Bulgaria; Клуб по роботика „The Unicorns“, Национални състезания „Робо Лига България“;
  • Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“;  Дебати на английски език и европейски лингвистични състезания; Едно училище за всички,ELA, подкрепено от ФАБ; ЦТО (Център за творческо обучение), Гугъл класна стая,Мудъл;
  • Член на Асоциация на Кеймбридж училищата; Геймс.нет – европейски проект за промотиране на спортните дейности; посещение на Европарламента.

‘Nesho Bonchev’ High School – Who we are 

‘Nesho Bonchev’ High School is involved in European and international youth projects, initiatives and partnerships with motivated students, open to the world teachers, ambitious parents and a curious society on which it has an effective impact.

The school has 750 students from 1-12. class, 85 staff in technologically equipped learning environment, provoking creativity, critical thinking, creative ideas. All students from 2-12. Class study English, and from the 9th grade, they study Russian or German as a second foreign language. From 8th grade on, there have been profiled classes with profiles „Natural Sciences“ and „Humanities“. There are children from minorities, disadvantaged children too. We create specific approaches for them, as they are a serious challenge for the team, and our main value is the student itself.

Vision: We go from small beginnings to big successes! „Nesho Bonchev“ High School – school of the new time in which active, successful and original personalities are built with partner teachers-inspirers and motivators; parents who trust and support; the school is a centre of the community.

Mission: We are a leader in education and a temple of knowledge. Fewer markers, more interactivators! Good presentation skills and very good communication inspirations. Children are protected from the arrogant reality, develop in a relaxed atmosphere to show and develop their talents by following our inspiring logo “The world loves the Successful ones.

Values: We educate students in respect for civil rights, social solidarity, loyalty to the national interest, ensuring equal access to quality education of each child. Our values ​​are oriented towards increasing motivation to non-traditional learning, lifelong learning and a positive outlook on European values.

Cooperation in the following international activities:

– Erasmus + – Making schools suitable for children’s future – Education for the 21st Century, Classroom Web Solutions, Benchmarking – Original Top good practices in Helsinki and Tallinn, promotion of STEM education;

– eTwinning partnership projects; Conference „Quality education for every child“ in partnership with the Representation of the European Commission in Bulgaria, FAB and Forbes magazine;

– Robotics for Bulgaria – SAP Labs Bulgaria; Robotics Club „The Unicorns“, National competitions „Robo League Bulgaria“;

– Project ‘Development of students’ abilities and increase of their motivation for learning through activities that develop specific knowledge, skills and competencies’; Debates in English and European language competitions; One school for all, ELA, supported by FAB; CTC (Creative Learning Centre), Google Classroom, Moodle;

– Member of the Cambridge Schools Association; Games.net – a European project for promotion of sports activities; visit to the European Parliament.