ДОБРЕ ДОШЛИ В ТИМ!

Това е сайтът на ТИМ (Технологии и Иновативни Методи) – европейски проект на Средно училище „Нешо Бончев“ по програма Еразъм+  на ЦРЧР, който се фокусира върху екипната работа в педагогическия колектив с цел развиване на дигитални и езикови компетентности, като част от уменията на 21. век във вертикална ПУО (Професионална Учебна Общност), обхващаща цялото училище.
Основната стратегическа цел е участие на персонала в мобилности,  насочени към повишаване квалификацията и овладяване на умения за 21. Век в направленията:
1. Въвеждане на уеб-решения и нови технологии в чуждоезиковото обучение и други учебни дисциплини;
2. Интегриране на учебните програми за всички етапи;
3. Създаване контакти с колеги от различни EU страни.

Придобитите компетенции и опит на персонала ще бъдат успешно интегрирани в стратегическия план за развитие на училището в бъдеще и обогатят принципите, които отразяват ценностите и отговорностите му като цяло.


Welcome to TEAM

This is the site of TEAM (Technologies Embrace Attractive Methods) – a European project of Nesho Bonchev High School under ERASMUS+ program of the HRDC, which focuses on the team work in the pedagogical team in order to develop digital and linguistic competences as part of the skills of the 21st century in a vertical PLC (Professional Learning Community) covering the whole school.

The main strategic goal is to involve staff in mobility aimed at enhancing qualification and mastering skills for the 21st century in the following directions:

  1. Introduction of web-based solutions and new technologies in foreign language learning and other subjects;
  2. Integrating curricula for all stages;
  3. Establishing contacts with colleagues from different EU countries.

The acquired competencies and experience of the staff will be successfully integrated into the school’s strategic development plan in the future and enrich the principles that reflect its values ​​and responsibilities as a whole.