ПРОЕКТЪТ

ТИМ+ПРО (Технологии и Иновативни Методи + Професионализъм) е европейски проект на СУ „Нешо Бончев“, фокусиран към професионално създаване на интердисциплинарни уроци на база екипна работа в колегията с цел развиване на дигитални, езикови и комуникативни компетентности в цялото училище.

Главна стратегическа цел е поддържане на висококачествен и ефективен процес на образование и възпитание на учениците за европейски имидж на училището.

Главни цели на проекта:

– Професионално прилагане на дигитални, чуждоезикови и комуникативни компетентности чрез сътрудничество като важни умения в 21.век

– Създаване и споделяне на иновативни практики, методики и стратегии за повишаване мотивацията в разнородни класни стаи

– Надграждане европейското измерение на СУ „Нешо Бончев“ чрез образователни визити и интерактивно взаимодействие с европейски колеги.

Профил на участниците: 9 учители от трите образователни степени и различни културно-образователни области, вкл. директор. Екипът от учители е разнообразен с цел по-масово въздействие.


TEAM + PRO (Technologies Embrace Attractive Methods + Proficiency Related Objectives) is a European project of „Nesho Bonchev“ High School, focused on professional creation of interdisciplinary lessons based on teamwork in the school in order to develop digital, foreign language and communication skills throughout the school.

The main strategic goal is to maintain a high quality and effective process of education and upbringing of students for the European image of the school.

Main Project Objectives:

– Professional application of digital, foreign language and communication competencies through cooperation as important skills in the 21st century

– Creating and sharing innovative practices, methodologies and strategies to increase motivation in diverse classrooms

– Upgrading the European dimension of „Nesho Bonchev“ High School through educational visits and interactive interaction with European colleagues.

Profile of the participants: 9 teachers from the three educational levels and different cultural and educational areas, incl. director. The team of teachers is diverse in order to have a greater impact

Планирани дейности: Планувани са 9 мобилности за персонала с цел участие в структурирани курсове и квалификация. Участниците са разпределени в четири направления:

  1. Четирима учители ще се включат в Europass Teacher Academy в курс „Решения за управление на класната стая“, Флоренция – нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие, идеи за създаване на интердисциплинарни уроци и управлнски решения; 2021
  2. Един учител по английски език ще се квалифицира в Europass Teacher Academy, Тенерифе, „Управление на разнородна класна стая: Посрещане на предстоящите предизвикателства“;
  3. Директор и 2 учители – English Matters, Рейкявик „Структурирани образователни визити/ институти & Обучителен семинар в Исландия“ – обучаемите ще обменят опит в 3 институции;
  4. Един гимназиален учител по английски език ще участва в ETI (Executive Training Institute), Малта  „Методология 3R“- казуси и иновативни практики; усъвършенстване на езикови копетенстности в международна среда.

Реализираният европейски стратегически план ще повиши ключовите компетентности на директори и учители, ще въведе професионални дигитални, езикови и комуникативни методи, прилагане на нови технологии, нови платформи и инструменти в повече учебни дисциплини чрез екипна работа с цел създаване на интегрирани уроци и засилване на междупредметните връзки.

Потенциални дългосрочни ползи за СУ “Нешо Бончев” от участието в програма „Еразъм +“: издигане имиджа на училището чрез овладяване и прилагане на нови компетентности, необходими за 21-ви век; подобряване на комуникацията и сътрудничеството при работа във виртуални екипи; постигане на устойчиви резултати от усвоените компетентности и приложени иновативни методи в преподаването, създаване на дълготрайни международни сътрудничества. Иновативно училище с дигитални изобретения, чуждоезикови умения, комуникативни отношения, отговарящо на постоянно развиващите се изисквания за културно, социално и лингвистично многообразие на учебната среда.


Activities: 9 staff mobilities are planned to participate in structured courses and qualifications. The participants are divided into four directions:

  1. „Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies“, Europass Teacher Academy, Florence – Four teachers joined the course, ideas for building interdisciplinary lessons and management solutions, 5-10 July 2021
  2. „Managing a diverse classroom: Facing upcoming challenges“, Europass Teacher Academy, Tenerife – a senior secondary English teacher was qualified, 2th -7th August 2021;
  3. 3R Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised in ETI (Executive Training Institute), Malta – 1 English teacher participated in innovative practices, developing language competencies in international environment; 16-27 August 2021.
  4. „Project management and Educational Visits“- A Principal and 2 teachers exchanged experience in school, English Matters, Reykjavik, 13th-19th February 2022;

The European Strategic Plan will increase the competencies of principals and teachers, will introduce professional digital, language and communication methods, application of new technologies, new platforms and tools in more disciplines through teamwork in order to create integrated lessons and strengthen interdisciplinary links.