Дейност 4. Рейкявик

 „Erasmus Plus Project Management & Educational Visit (E+PMEV)

Обучителен семинар в Рейкявик, Исландия“

13.02.2022 – 19.02.2022 

Директорът на СУ „Нешо Бончев“ и учители – на визита в Исландски училища

Директорът на СУ „Нешо Бончев“, учителят по английски език Силвия Бобекова и началният учител Пенка Дюлгярова участваха в обучителен курс, организиран от PMSE+ на тема „Erasmus Plus Project Management & Educational Visit (E+PMEV)“ /„Еразъм + Управление на проекти и образователни визити“, в периода 13 -19 февруари 2022 в Рейкявик, Исландия – страна от огън и лед. Участниците се докоснаха до една от успешните образователни системи в Европа, като посетиха училището Laugarnesskoli и се запознаха с една доста различна образователна среда, ориентирана към практиката и зачитане правата на човека. Анхел Лопез, лидерът на приемащата организация запозна аудиторията с критериите и възможностите за разработване на новите проекти по Еразъм+,  даде насоки за разработване на успешни проекти и как да се избегнат евентуални грешки. Сформираха се групи в eTwinning и се обсъдиха евентуални съвместни участия в проекти по КД2 с училища от Португалия, Испания, Германия, Ирландия и Франция. Марайке Раабе, лектор от Германия, представи свой успешен проект по КД2 и даде практични съвети относно разработването на проекто-предложение, как става търсенето на партньори и т.н.

Професор Олафур Пал Йонсън (OLAFUR PALL JONSSON) представи Образователната система на Исландия в своята лекция на тема „Демокрацията като цел на образованието в Исландия“. Всички присъстващи в курса представиха своите училища и проектите си по Еразъм+. Създадените контакти с участниците в курса спомагат за включване в мрежата от училища на курсовия организатор PMSE+. Организаторът на курса предложи богата културна и разнообразна програма,  включваща обиколка с гид из града, посещение на традиционен исландски ресторант, екскурзия до Golden Circle (водопада Гълфош, вулкани, гейзери) и посещение на Синята лагуна.

„Project management and Educational Visits“- A Principal and 2 teachers exchanged experience in school, English Matters, Reykjavik, 13th-19th February 2022;

The principal of „Nesho Bonchev“ High School and 2 teachers – on a visit to Icelandic schools

The principal of „Nesho Bonchev“ High School, the senior English teacher Silviya Bobekova and the senior primary teacher Penka Dyulgyarova participated in a training course organized by PMSE + on „Erasmus Plus Project Management & Educational Visit (E + PMEV)“, in the period 13 -19 February 2022 in Reykjavik, Iceland – a country of fire and ice. Participants got to know one of the most successful educational systems in Europe by visiting the Laugarnesskoli school and getting to know a very different educational environment, oriented towards practice and respect for human rights. Angel Lopez, the leader of the host organization, introduced the audience to the criteria and opportunities for developing new Erasmus+ projects, gave guidelines for developing successful projects and how to avoid possible mistakes. ETwinning groups were formed and possible joint participations in KA2 projects with schools from Portugal, Spain, Germany, Ireland and France were discussed. Maraike Raabe, a lecturer from Germany, presented his successful project on KA2 and gave practical advice on developing a draft proposal, how to find partners, etc.

Professor OLAFUR PALL JONSSON presented the Icelandic Education System in his lecture on „Democracy as the goal of education in Iceland“. All participants in the course presented their schools and their Erasmus+ projects. The established contacts with the participants in the course help to include the coursework in the network of schools PMSE+ organizer. The course organizer offered a rich cultural and diverse program, including a guided tour of the city, a visit to a traditional Icelandic restaurant, a trip to the Golden Circle (Gulfoss waterfall, volcanoes, geysers) and a visit to the Blue Lagoon.