Дейност 2. Тенерифе

 „Управление на разнородна класна стая“ в Тенерифе

2.08.2021 – 7.08.2021

На 2 август 2021, стартира дейност 2 по проект ТИМ+ ПРОфесионализъм „Управление на разнородна класна стая: посрещане на предстоящите предизвикателства“, Ла Лагуна, Тенерифе.
ИСТОРИЯТА НА ТЕНЕРИФЕ – историческото наследство на острова е важно, за да разберем сегашния живот и култура на хората. Тук се намира най-старият университет на испанските острови.
СЪБИТИЯ – Историята на Тенерифе е белязана от много ключови дати. Например, завоеванието от Кастилската корона през 1496 г; неуспешният опит на британците – Контраадмирал Хорацио Нелсън да нахлуе в Санта Круз през 1797 г., емиграцията на хората от Канарските острови в Америка през 18 век и много вулканични изригвания – вулкана Тейде, които разклатиха Островът.
ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ в различни области, като наука, изследвания, литература, скулптура и живопис. Някои от тези забележителни герои са Свети Хосе дьо Анхиета и Ланера, натуралистът и антрополог Сабино Бертлот и един от най-изключителните испански учени от 19-ти век, Агустин де Бетенкур и Молина.
ГУАНЧИТЕ – Гуанчите са аборигенните жители на Острова, които са обитавали Тенерифе преди завоеванието от Кастилската корона през 1496 г. Това местно население, вероятно от берберски произход, което е посветило голяма част от живота си на земеделие и скотовъдство, оставили след себе си разнообразни археологически съкровища, традиции, обичаи, думи, приказки от завладяващи герои и легенди.
ЛЕГЕНДИ – идеалното място да развихрим въображението си. Страхотни приказки за невъзможни любовни истории, острови нововъзникващи и изчезващи 7-8, разказват още за стоглави дракони, цивилизации под морето и дори НЛО на Острова – факти или измислица.
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ – има 11 микроклимата – пече, ръми, духа, вее…., меко лято, сравнително топли зими и слънце почти целогодишно, температури 16-24 градуса. Ако си на плажа – по бански, но из улиците – с яке. Влажност на въздуха – 98%. Трябва де си облечен като „лук“, казват местните.
Островът е известен с вулкана Тейде, планинските вериги Тено и Анага и най-високият връх в Испания, скалистите черни плажове (образувани от изригването на вулканичните лави), винарните, пчелния мед, козето сирене, сос Моджо, канарските банани и др.
ФЛОРА и ФАУНА – в Лоро порк има вичко, което сте чели в книжките, че съществува.
Сан Кристобал де Ла Лагуна е старата столица на острова и силно впечатляващ обект на ЮНЕСКО.


„Managing a diverse classroom: Facing upcoming challenges“, Europass Teacher Academy, Tenerife – a senior secondary English teacher was qualified, 2th -7th August 2021

On 2nd August 2021, activity 2 of the TEAM+ PRO project „Managing a diverse classroom: meeting the challenges ahead“, La Laguna, Tenerife, started.

THE HISTORY OF TENERIFE – the historical heritage of the island is important to understand the current life and culture of the people. Here is the oldest university in the Spanish islands.

EVENTS – The history of Tenerife is marked by many key dates. For example, the conquest of the Crown of Castile in 1496; the failed attempt by the British – Rear Admiral Horatio Nelson to invade Santa Cruz in 1797, the emigration of people from the Canary Islands to America in the 18th century and many volcanic eruptions – the volcano Teide, which shook the island.

FAMOUS PERSONS in various fields, such as science, research, literature, sculpture and painting. Some of these remarkable heroes are Saints José de Anchieta and Lanera, the naturalist and anthropologist Sabino Bertlot, and one of the most outstanding Spanish scientists of the 19th century, Agustín de Bettencourt and Molina.

GUANCHES – The Guanches are the aborigines of Tenerife who inhabited Tenerife before the conquest by the Crown of Castile in 1496. This local population, probably of Berber origin, who devoted much of their lives to agriculture and livestock, left behind a variety of archaeological treasures, traditions, customs, words, tales of fascinating heroes and legends.

LEGENDS – the perfect place to unleash your imagination. Great tales of impossible love stories, islands emerging and disappearing 7-8, tell more about hundred-headed dragons, civilizations under the sea and even UFOs on the island – facts or fiction.

GEOGRAPHICAL LOCATION – there are 11 microclimates – baking, drizzle, wind, mild summers, relatively warm winters and sunshine almost all year round, temperatures 16-24 degrees. If you are lying on the beach –  wear your swimsuit, but on the streets – put on your jacket. Humidity – 98%. You have to dress like an onion, locals say.

The island is famous for the volcano Teide, the Teno and Anaga mountains and the highest peak in Spain, rocky black beaches (formed by volcanic eruptions), wineries, honey, goat cheese, Mojo sauce, Canarian bananas and more.

FLORA and FAUNA – in Loro Park there is a joke that you read in the books that it exists.

San Cristobal de La Laguna is the old capital of the island and a very impressive UNESCO site.


Още интересни факти за Тенерифе:
1. Драконово дърво – неговата червена смола /сок, който тече/ има магическа сила; използва се и за обработка на дървената част на цигулките Страдивариус. На всеки 15 години се разклонява.
2.. Черни плажове, заради лавата от вулкана. Повечето плажове, обаче, са бели, тъй като хората са донесли и насипали пясък от Сахара.
3. Вулканът Тейде е най-високата точка в цяла Испания. Голям фуникуляр отвежда туристите до наблюдателната площадка на височина 3550 метра.
4. Пирамиди на Гуймар – пирамидите са построени не само в Египет, но и на Канарските острови. Произходът и предназначението на тези сгради все още предизвикват оживени дискусии сред археолозите.
5. Вулканът Чигнеро е активен вулкан, чийто живот се следи отблизо от учените, за да има време да предупреди местните жители за евентуално изригване.
6. Anaga Park – тук растат наистина уникални растения, например маргаритки и дори двуметрови глухарчета.
7. Siam Park е огромен воден парк с десетки пързалки, писти и други развлечения. Може да се разгледат заедно с Лоро парк – Twin ticket
8. Маска е малко и много недостъпно село, където някога са живели истински пирати.
9. Лунният пейзаж е удивителен природен пейзаж близо до село Вилафлор.
10. Ла Лагуна – град на ЮНЕСКО., предишната столица на острова. Канарските острови са 7+1.
11. Санта Круз – настоящата столица. Аудиториумът е в нея / Концертна зала) с несъвършена форма (по-долу).
12. Общественият транспорт – повече от перфектно организиран. Пътищата са рай за туристи и мотористи! ????????????????


More interesting facts about Tenerife:

 1. Dragon tree – its red resin / juice that flows / has magical powers; it is also used for processing the wooden part of Stradivarius violins. It branches every 15 years.

2 .Black beaches because of the lava from the volcano. Most beaches, however, are white as people have brought and dumped sand from the Sahara.

 1. The volcano Teide is the highest point in all of Spain. A large funicular takes tourists to the observation deck at an altitude of 3550 meters.
 2. Pyramids of Guimar – the pyramids were built not only in Egypt but also in the Canary Islands. The origin and purpose of these buildings still provoke lively discussions among archaeologists.
 3. Volcano Chignero is an active volcano, whose life is closely monitored by scientists to have time to warn locals about a possible eruption.
 4. Anaga Park – here grow truly unique plants, such as daisies and even two-meter dandelions.
 5. Siam Park is a huge water park with dozens of slides, tracks and other entertainment. They can be seen together with Loro Park – Twin ticket
 6. Maska is a small and very inaccessible village, where real pirates once lived.
 7. The lunar landscape is an amazing natural landscape near the village of Villaflor.
 8. La Laguna – a city of UNESCO., The former capital of the island. The Canary Islands are 7 + 1.
 9. Santa Cruz – the current capital. The auditorium is in it / Concert Hall) with imperfect form (below).
 10. Public transport – more than perfectly organized. Roads are a paradise for tourists and motorcyclists!