Дейност 1. Флоренция

                                             „Управление на класната стая – решения за учители: нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие“

Европас, Флоренция,

05.07.2021-10.07.2021

В периода 5 – 10 юли в красивата Флоренция премина първата планирана мобилност. Четирима учители от различни образователни степени и културно-образователни области Антонина Футекова, Анна Стайкова, Иванка Тодева и Пенка Дюлгярова се включиха в курс на Europass Teacher Academy на тема „Решения за управление на класната стая  – нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие, идеи за създаване на интердисциплинарни уроци и управленски решения“. В условия на междукултурен обмен с учители от Германия, Словакия, Португалия, Испания и Гърция бяха споделени идеи, обменени образователни практики и демонстрирани различни образователни платформи и приложения. За ценностите на екипната работа, проекто-базираното обучение и уменията на 21 век – (Critical thinking, Cooperation, Communication, Creativity) дискутираха участниците и работиха в групи по интересни задания, насочени към темата за мотивацията като водеща сила в ученето.

Мястото на провеждане на курса емоционално зареди участниците и превърна пребиваването в столицата на Тоскана в незабравимо преживяване. Казват, че духът на Ренесанса преминава така елегантно през града, както тече река Арно. Дуомото, Санта Кроче, Кулата на Джото, Уфици, Палацо Пити, Палацо Векио са само малка част от богатствата на Флоренция, които те потопяват векове назад по времето на Ренесанса и най-великите му архитектурни, скулптурни и художествени творби. И сякаш решили, че не е достатъчно, домакините осигуриха и впечатляващо пътешествие из околностите на Флоренция с посещение на Пиза, Сиена, Сан Джиминиано и  винарския район Кианти.


Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies“, Europass Teacher Academy, Florence – Four teachers joined the course, ideas for building interdisciplinary lessons and management solutions, 5-10 July 2021

The first planned mobility took place in the beautiful Florence on July 5-10, 2021. Four teachers from different educational degrees and cultural-educational fields Antonina Futekova, Anna Staykova, Ivanka Todeva and Penka Dyulgyarova joined a course of Europass Teacher Academy on „Solutions for classroom management – new methods, effective motivation, cooperation and strategies for development, ideas for building interdisciplinary lessons and management decisions ”. In the context of intercultural exchange with teachers from Germany, Slovakia, Portugal, Spain and Greece, ideas were shared, educational practices were exchanged and various educational platforms and applications were demonstrated. Participants discussed the values ​​of teamwork, project-based learning and 21st century skills (Critical thinking, Cooperation, Communication, Creativity) and worked in groups on interesting assignments focused on the topic of motivation as a leading force in learning.

The location of the course emotionally charged the participants and made their stay in the capital of Tuscany an unforgettable experience. It is said that the spirit of the Renaissance passes through the city as elegantly as the Arno River. The Duomo, Santa Croce, the Giotto Tower, the Uffizi, the Palazzo Pitti, the Palazzo Vecchio are just a few of the treasures of Florence that they immersed centuries back in the Renaissance and its greatest architectural, sculptural and artistic works. And as if they decided it wasn’t enough, the hosts also provided an impressive trip around Florence with a visit to Pisa, Siena, San Gimignano and the Chianti wine region.