Вътрешно-училищна квалификация

Който се осмелява да преподава, никога не трябва да спира да учи. 

(John Cotton Dana)

ВУК 1. Компетентностният подход, водещ: Веска Барова
ВУК 2. Task-lased Learning/ Visual Reading in a Nutshell (Обучение, базирано на поставена задача); Съставяне на рубрики за оценяване от учениците; Водещ: Силвия Бобекова
ВУК 3. Стратегии за управление на класната стая (ресурси/ инструменти); Водещи: Антонина Футекова, Анна Стайкова
ВУК 4. Формиращо и сумативно оценяване, Водещ: Силвия Бобекова
ВУК 5. Управление на обърнатата класна стая, Водещ: Пенка Дюлгярова
ВУК 6. Виртуална работа в екип. Различната класна стая, Водещ: Силвия Бобекова
ВУК 7. “Мениджмънт на проекти и образователни визити” в Исландия,Водещ: Силвия Бобекова


He who dares to teach must never stop learning. (John Cotton Dana)

  1. The competency Approach, Leader: Veska Barova
  2. Task-Based Learning / Visual Reading in a Nutshell (Task-Based Learning); Compilation of rubrics for self-assessment by students; Moderator: Silviya Bobekova
  3. Classroom management strategies (resources / tools); Leaders: Antonina Futekova, Anna Staykova
  4. Formative and summative assessment, Moderator: Silviya Bobekova
  5. Management of the inverted classroom, Moderator: Penka Dyulgyarova
  6. Virtual teamwork. The Different Classroom, Moderator: Silviya Bobekova
  7. „Project Management and Educational Visits“ in Iceland, Moderator: Silviya Bobekova

ВУК 7. “Мениджмънт на проекти и образователни визити” в Исландия, Водещ: Силвия Бобекова
ТИМ+ПРО цели развиване на чуждоезикови, дигитални и комуникативни компетентности. За целта директорът и 2 учители от различни образователни етапи взеха участие в дейност 4. “Мениджмънт на проекти и образователни визити” в Исландия, в най-северната и най-тъмната столица Рейкявик.
Участниците представиха своите училища и проекти и се запознаха с новите проектни възможности на програма Еразъм+. Посетиха 2 училища – начално и прогимназия/гимназия.
Кои са впечатляващите различни факти?
– започват в 8:30 до 14:00. След това, ако пожелаят, остават на допълнителни дейности до 10 вечерта.
– часовете са по 55 минути, нямат междучасия. Имат 1 почивка за 20 Мин – задължително си ядат овесената каша (здравословно хранене) и 1 обедна почивка 30 мин.
– нямат дежурни ученици, нямат чистачи, всеки сам се грижи за хигиената в стаята. Вечер идва фирма, която почиства и дезинфекцира.
– всички навсякъде ходят по чорапки (на входа имат рафтове за обувки по класове);
– образованието в Исландия е практически ориентирано, по-малко теоретично.
– преподава се Демокрация, Религия, Правата на децата – приоритет в исландската образователна система;
– имат по 4 часа седмично ръчни занаяти; 4 часа спортни дейности (1 от които задължително е плуване); музика и ИИ изучават до 10. клас;
– още в 1. клас се учат да шият на шевна машина, режат, кроят, плетат;
– След 10. клас се разделят на 3 направления – Хуманитарен профил; Чужди езици; Природни науки;
– Правителството разрешава след 10.клас да учат дистанционно.
– и още ….

ВУК 6. Виртуална работа в екип. Различната класна стая

Сътрудничеството е основен принцип към успеха. Независимо дали работим в клас или извън класната стая, екипната дейност улеснява работата на всеки, спестява време и води до по-ефективни резултати.
Използвани инструменти за колаборация:

 ВУК 5   “Управление на обърнатата класна стая” Водещ: Пенка Дюлгярова


ВУК 4. Формиращо и сумативно оценяване – споделени изпробвани стратегии и ресурси, позволяващи проследяване напредъка на учениците. Водещ: Силвия Бобекова


ВУК 3. Стратегии за управление на класната стая (ресурси/ инструменти); Водещи: Антонина Футекова, Анна СтайковаВУК 2. Task-lased Learning/ Visual Reading in a Nutshell (Обучение, базирано на поставена задача); Съставяне на рубрики за оценяване от учениците; Водещ: Силвия Бобекова