История

ИСТОРИЯ

Ученическият съвет при Средно училище  „Васил Левски” се сформира през учебната 2007/2008 год.,  като част от спечелен проект «Романски надежди». Учредителното събрание се състоя на 06.11.2007 г., като представителството от всеки клас беше по трима ученика, избрани на демократичен принцип. За председател на УС беше избран Ивайло Любомиров Иванов от 12 «а» клас. В ръководството на УС влизаха Председателя, зам. Председастеля, Секретар, координатор и трима членове, председатели на постоянно действащи комисии – за културната дейност и развлеченията, за подпомагане на УВП, комисия по спорт и туризъм. Бяха уточнени и списъци на кореспондентите и разпространителите на в-к «Романски надежди», с представители от всеки клас. През годината са проведени 7 заседания…

Ученическият съвет е нужен, защото дава непосредствено участие на учениците в организирането на училищния живот, в решаването на проблеми пряко засягащи тяхното израстване и формиране като личности, с умения и способности необходими за бъдещата им реализация. На практика ученикът е този, който изпитва на гърба си последиците от един или друг прийом, разпоредба или наредба въведени в училището. Единствено наличието на обратна връзка и то не случайна, а свободно и съзнателно конструирана – без натиск, може да бъде позитивно-ефективна и полезна на организаторите на учебно-възпитателните структури и дейности. Ученическият съвет успешно би се вписал в училищната действителност като свързващо звено между различните общности и нива – партньор, съдействащ за издигане имиджа и авторитета на училището, чрез подобряване на климата и живота в него. Колкото по-голяма възможност имат учениците гласовете им да бъдат чути от учители и родители, толкова по-вероятно е училищният живот да бъде съобразен с техните грижи и надежди, потребности и интереси.

През учебната 2008/2009 година за Председател на УС беше избрана ученичката от 12”б” клас Велизара Тихомирова Тодорова, като представително участие имаше и по проект „Инсула Европа”. Бяха сформирани седем комисии – в помощ на УВД, по културно-развлекателната дейност, по спорт и туризъм, по естетика, етика и дисциплина, по превенция на зависимости, по хигиената и комисия по озвучаването. Проведени са 9 заседания…

Учебна 2009/2010 год. Председател на УС – традиционно е  демократично избран ученикът Генади Людмилов Генов от 12 „а” клас. Сформирани са три постоянно действащи комисии – за подпомагане на УВП, за културната дейност и за спорта. Проведени са 15 заседания, като на последното – отчетно изборно събрание, посведено на 9 май и 11 май се избра новия Председател на УС, действащия до момента зам. Председател – Поля Дамянова, ученичка от бъдещия 12 „а” клас за предстоящата 2010/2011 година. Отчете се провеждането и финализирането на конкурси и проектни предложения на екипа, в т.ч. избора на емблема на УС, стартиране на проект „Ученик на месеца”, проекти „Моят клас без конфликти”, конкурси „Насилието и агресията около мен и в мен”, „Какво говорим и какво слушаме в училище? Стил и етикет.”, сайт на УС, „Мисията на моя клас” – представяне специфичното на всяка паралелка и пр.

За следващата учебна година се планира изработване на проектопрограма за работата на УС, вкл. организационни и методически конкретни мероприятия за мобилизиране на ресурсите и цялостно утвърждаване на УС като организационна форма на ученическото самоуправление, способна да спомогне за апатията на всеки ученик към училището, като все повече завладява и активизира младите сърца. Считаме че това е практически осъществимо, само чрез обновяване на училищните структури, техните цели и задачи, чрез ангажирането и превръщането на учениците в постоянен участник в цялостния процес на реформи.

Ученически съвет, отразяващ мечтите и нуждите на младите хора от училищната ни общност, в т.ч. да кажем не “война” между поколенията, а толерантност и партниране на различни нива, за да се превърне училището в привлекателно място за дейност, изява и развитие, в среда с творчески дух и заряд, сътрудничество и взаимопомощ, отговарящо на техните очаквания.

Тази наша организация има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на училището и педагогическия съвет, че да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето, през което сме ученици на Средно училище  „Васил Левски”

Не е реалистично да вярваме, че с навършване на 18-та си годишнина младите хора изведнъж ще се заинтересуват от обществена дейност и ще работят за благоденствието на общността, ако не притежават необходимия опит. Те трябва да бъдат поощрявани да развиват социална и гражданска отговорност и включването им в управлението и придобиването на управленчески опит ще създаде у тях усещането за принадлежност към обществото, както и чувството за себе отдаване и съпричастност. Не е достатъчно само да се изучава или преподава теорията за гражданското общество и държава, като се разглеждат механизмите на тяхното функциониране. Необходимо е да се добият умения и нагласи на демократично мислещи личности, а това е възможно единствено чрез практиката, чрез създаването и укрепването на ученическия ни съвет.

Председатели на УС от началото:

2007/2008 – Ивайло Любомиров Иванов

Ръководство:

 • Генади Людмилов Генов – 10 „а“
 • Валя Пламенова Денчева – 9 „б“
 • Диана Николова Денчева – 8 „а“
 • Маргарита Кръстева Кръстева – 7 „а“

2008/2009 – Велизара Тихомирова Тодорова

Зам.председател: Мариян Костадинов Ангелов – 10„а”

Секретар: Стефка Славова Пътова – 8 „б”

Координатор: Велислава Георгиева Йотова – 7 „б”

Членове:

 • Незабравка Людмилова Генова – 5 „б”
 • Павлинка Цветанова Върбанова – 6 „б”
 • Роксана Димитрова Йоткова – 7 „а”
 • Маргарита Кръстева Кръстева – 8 „а”

Комисии :

 • Културно-развлекателни дейности
 • Спорт и туризъм
 • Естетика
 • Етика и дисциплина
 • Превенция на зависимости
 • Обновяване

2009/2010 – Генади Людмилов Генов – 12 „а“

Зам.председател: Поля Дамянова – 10 „а”

Комисии за:

 • Подпомагане на УВП
 • Културна дейност
  • Спорта

 

2010/2011- Поля Дамянова – 11 „а“

Зам.председател: Елисавета Борисова – 10 „а”

Секретар: Моника Ивайлова Ангелова – 10 „а”

Координатор:

 • горен курс – Маргарита Кръстева Кръстева – 10 „а”
 • долен курс– Калинка Веселинова – 8 „б”

 

 

 

Комисии:

 • по образоването:
 1. Стелла Йоханова Иванова – 11 „б”
 2. Яница Дамянова Нинова – 8 „а”
 3. Павлин Николов Орловски – 7 „а”
 • по етика и вътрешен ред:
 1. Вихра Пламенова Златева – 8 „б”
 2. Валерия Ивова Димова – 7 б
 3. Иванка Павлинова Петрова – 6 „б”
 4. Ванеса Манова Григорова – 6 „б”
 • по спорт и туризъм:
 1. Йоанна Петрова Томова – 6 „а”
 2. Искрен Димитров Данов – 5 „а”
 3. Радослав Александров Стефанов – 6 „а”
 4. Незабравка Людмилова Генова – 7 б
 5. Генади Костадинов Ангелов – 8 б
 • по забавлението и тържествата:
 1. Ина Валентинова Кръстева – 11 „а”
 2. Незабравка Иванова Маринова – 9 „б”
 3. Ванеса Петрова Динкова – 5 „б”
 4. Ива Костадинова Костадинова – 6 „б”
 • за анкети и допитвания:
 1. Маргарита Кръстева Кръстева – 10 „а”
 2. Силвия Ивова Върбановска – 8 „а”
 3. Ралица Милчева Митева – 5 „б”
 • по подръжка на сайта (репортери):
 1. Роксана Димитрова Йоткова – 9 „а”
 2. Ивета Александрова Иванова – 9 „а”
 3. Йорданка Валентинова Николова – 9 „а”
 • по хигиена и ЗО:
 1. Румяна Аниславова Борисова – 12 „б”
 2. Виолина Симеонова Бонова – 12 „б”
 3. Кристина Николаева Найденова – 6 „б”
 4. Анна Христова Христова – 5 „а”

 2014/2015 – Лилия Валериева Иванова – 12 „б”

                                                                      Зам.председател: Патрисия Пекова Найденова – 11 „а”

Секретар:

 • Мария Петкова Петкова – 10 „б”
 • Весела Мирославова Томово – 8 „б”

Координатор:

 • Елизабет Андреева Михайлова – 8 „б”
 • Памела Илиева Бонова – 8 „б”

Комисии:

 • Ред и дисциплина – Христина Зафирова Христова
 • Забавление – Мелани Мирославова Томова – 6 „б”
 • Образование – Виктория Цветомирова Георгиева – 8 „б”
 • Обратна връзка – Марина Грозданова Маринова – 8 „б”
 • Съобщения (ПИАР) – Лора Веселинова ѝангелова – 11 „б“