Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайт

1. Въведение

 • Безспорно най- често използваната услуга в интернет е разглеждането на информация.
 • Достъпът до този вид услуга се осъществява чрез информационна система от взаимосвързани хипертекстови документи – World Wide Web (WWW). WWW е съвкупност от уеб сайтове, съхранени върху уеб сървъри (Web Servers).
 • Уеб сайтът е група от свързани уеб страници, които имат общ адрес в интернет (URL адрес –Uniform Resource Locator).
 • За разглеждането на тези сайтове се използват програми наречени уеб браузъри (Web Browsers).

 • Сайтовете се съхраняват под формата на файлове. Всеки уеб сайт има начална страница (Home page), която най-често е съхранена с име index.html.
 • Тя се появява при зареждане на уеб сайта. Чрез хипервръзка от началната страница се отива в другите страници на сайта.
 • Съществува огромно многообразие от сайтове, в зависимост от предназначението им – блогове, електронни магазини, новинарски сайтове.

 • Почти не съществува фирма или институция, която не се нуждае от сайт. Това налага търсене на средства за разработката им.
 • Програмистите използват специализирани езици за тази цел. Например: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java
 • Освен тези езици има и специализиран софтуер за разработване на уеб страници

2. Предназначение на езика HTML

 • HTML (Hyper Text Markup Language) е стандартен език за създаване на уеб страници.
 • Основните елементи на езика се наричат тагове.
 • Таговете са ключови думи, заградени в ъглови скоби. Заедно с атрибутите си, описващи допълнителна информация за съответния обект, таговете образуват HTML елементите.
 • HTML елементите са основните градивни частици на уеб страниците.

 • HTML елементите са групирани по двойки: <отварящ таг> съдържание </затварящ таг> напр. <title> My first web page </title>.
 • За писане на код чрез HTML е достатъчен обикновен текстов редактор. Дайте пример за текстов редактор?
 • Всеки HTML документ започва с отварящ таг <html> и затварящ таг </html>.
 • При съхраняване на HTML документът се задава разширение на файла . html.

 • Към HTML кода на дадена уеб страница може да се включи CSS (Cascading Style Sheets), чрез който да се определи визуално представяне на текста и другите обекти в нея.
 • Добро решение е използване на CSS вместо HTML стилове. Така чрез промяна на стила в CSS файла може да се промени стила на текста във всички страници – достатъчно е във всяка от тях да бъде посочен за използване съответния CSS файл.
 • За по-голяма динамика на сайта се използва и JavaScript

Задача  

 • В своята папка създай нова папка с име Web <твоето име>. В нея съхранявай всички файлове от настоящата тема.
 • Основната структура на HTML документ се състои от следните тагове:

<html>

<head>

<title> наименование на страницата

</title>

</head>

<body>

Тяло на документа

</body>

</html>

Въведи посочения код в Notepad++ и го запази под име index.html

3. Сайтове с статично и динамично зареждане

 • Уеб страниците биват статични и динамични

-Статичните уеб страници винаги имат еднo и същo съдържание при всяко разглеждане.

– визията и структурата им е изцяло на HTML

– използват се, когато съдържанието в страниците не се нуждае от периодично обновяване

 • Динамичните уеб сайтове наричат така, защото

-Съдържанието им се генерира динамично

-При поискване на дадена страница от сървъра съдържанието и може да е различно

– създава се администраторски панел, чрез който може лесно да се променя съдържанието на сайта, да се добавя или изтрива информация. За целта се използва база данни. Сървърът може да се обръща към базата данни и да извлича необходимата информация.

4. Популярни редактори и средства за разработка на уеб сайтове

 • С навлизането на системи за управление на съдържанието (CMS – Content Management Systems) – всеки потребител може да изгради функционален и добре изглеждащ сайт.
 • Тези платформи предлагат избор на варианти за основната структура на сайта.
 • Повечето системи за управление на съдържанието работят с шаблони
 • Шаблонът определя дизайна; къде да са разположени менютата; как да изглеждат заглавията

Задача: Потърси примерни системи за управление на съдържанието.

 • Начинаещите разработчици и хора, които се стремят към професионална реализация, могат да използват редактори от вида WYSIWYG (What You See Is What You Get – това, което виждаш е това, което получаваш).
 • Чрез тях се създават сайтове, без да е необходимо да се познава език за програмиране. Потребителя използва визуална среда, в която оформя своя сайт. Кодът се генерира автоматично.

Задача: Потърси WYSIWYG редактори. Разгледай възможностите им

Активности

 • Потърси в интернет информация за W3C. Откъде идва съкращението?
 • Създай текстов документ, съдържащ основните HTML тагове и тяхното предназначение. Съхрани файла с подходящо име
 • Създай компютърна презентация с информация за избрана от теб платформа за създаване на уеб сайтове.