Разработване на уеб сайт в екип

1. Въведение

 • Една от основните цели при трудовата дейност на хората е да създават материални и нематериални блага, чрез които да облекчават живота си.
 • В основата на техническото развитие са множество открития реализирани идеи и решения на различни проблеми.

Задача: Посочи технически устройства, които използвате всеки ден?

2. Проект

 • Проект се нарича уникално и ограничено във времето начинание, чиято цел е създаване на продукт или извършване на услуга.
 • Разработване на проект е дейност, при която се създава продукт или се извършва услуга за определен период от време с използване на конкретни ресурси.

Качество на проекта се свързва с три основни параметъра:

 • Време
 • Цена /необходими финансови и други ресурси/
 • Обхват /какво точно включва проекта/
 • Качеството се влияе пропорционално при фиксиране на един от параметрите и промяна на останалите.
 • Когато проектът се изработва от един човек, се нарича индивидуален проект.
 • В повечето случаи с разработването на проектите са ангажирани групи от хора (екип) и този вид проекти се наричат групови проекти.
 • Екипът се състои от ръководител, изпълнители, консултанти клиенти и други заинтересовани страни.
 • Ръководителят на проекта координира и подпомага изпълнителите, информира заинтересованите страни и носи отговорността за изпълнението на проекта в определените срокове.
 • За стимулиране на активността на младите хора често се организират конкурси и състезания. В повечето случаи от участниците се изисква разработване на проект.

3. Основни етапи при разработване на проект

Задача: Създайте нова папка Proekt <име> с цел съхраняване всички файлове на настоящата тема.

Задача: Разпределете се в екипи и изберете подходяща тема за проект, който да участвате в състезание по инфорнмационни технологии.

 • При формиране на екип трябва да се подберат подходящи изпълнители на проекта, да се определят ролите на ръководителя и другите участници в проектния екип. Необходимо е да се уточнят възможностите на всеки член от екипа, взаимните връзки и отговорности.

Независимо от сложността, разработването на проекта протича през няколко основни етапа:

 • I етап: Анализ
 • При всички проекти е необходимо обмислянето на ключови проблеми и цели за начертаване на правилна стратегия.
 • Избира се единствената идея от няколкото възможни алтернативи, определят се очакваните резултати.
 • При формулиране на конкретната идея за проекта може да се организира дискусия, при която да се избера най-подходящата тема.

Важно е да се намери отговор на няколко основни въпроси?

 • Какво искаш да представиш пред аудиторията и с какво можеш да я впечатлиш?
 • Какво ще предизвика интерес у потребителите?
 • Какво се стремиш да оставиш в съзнанието им?
 • Целта е не само да представиш дадена информация.
 • Необходима е правилна преценка за каква аудиторията е предназначен съответния продукт.
 • Продуктът трябва да предизвика размисли по темата, да вдъхнови или да представи конкретна и практична информация.

 

 

 

 

 

4. Разработване на организационен план на проекта

 • II етап: Планиране

За да се постигнат добри резултати от екипната дейност по проекта, е необходимо предварително планиране – да се определят ролите на всеки член  от екипа  и да се разпределят задачите на всеки член от екипа и да се разпределят задачите, както и да се фиксират срокове за изпълнението.

Планирането изисква организационен план.

 • Организационният план на проекта включва:

1.Цел – основното предназначение на проекта.

2.Очакван резултат – с какво ще допринесе постигането на целта на проекта.

3.Екип – кои са участниците при изготвянето на проекта и каква е тяхната роля при изпълнението му.

4.Задачи за всеки член на екипа и срокове за изпълнението им – определяне на конкретните задължения на всеки от участниците и времето за изпълнение на поставените му задачи.

Съобразно времето за работа по проекта, за всяка планирана дейност се определят срокове за изпълнение. Всеки член на екипа може да направи свой индивидуален план за изпълнение на поставените му задачи.

 

4. Средства за реализиране на проекта – подбор на подходящи средства(хардуерни и софтуерни)

Задача: Разработете организационен план на проекта.

 

 

 

 

 

 

 

5. Изпълнение на проект

III етап: Проектиране

В този етап се подготвят необходимите материали и  се проектира структурата на уеб сайта. Подбират се и се подготвят основните елементи. Разпределя се съдържанието. Прави се схема на първоначалната структура и се оформя дизайна.

Задача Подберете подходящи материали (текст, видео, изображения и др.) за разработването на уеб сайта и проектирайте първоначалната му структура.

IV етап: Реализация

В този етап с подбраните технологични средства се извършва реализация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: Създайте цялостния проект

 • Изключително важно е всеки член от екипа да спазва поставените му задачи и срокове за изпълнение. Добрата атмосфера и колегиалните отношения в екипа са в основата на успеха на проекта.
 • За разработване на проекти под формата ма компютърни се изисква използването на свободно разпространяван или лицензиран софтуер, който се описва в документацията.
 • След като се изгради проекта се тества, ако има проблеми се отстраняват и се прави ново тестване.
 • V етап: Внедряване (публикуване) – предоставяне на разработения проект за използване.
 • Задача Публикувайте сайта в интернет.

 

 

 

 

 

 

 

6. Изготвяне на документация на проект

 • Независимо в коя област е проекта е необходимо да го съпътства документация.
 • В документацията на уеб сайта се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс.
 • Описанието включва следните части:

Заглавна страница – в нея се посочват:

 • ТЕМА:
 • АВТОРИ: (за всеки автор се посочват: трите имена, e-mail, училище, клас )
 • НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: (трите имена, e-mail, длъжност)
 • В долната част на страницата (центрирано) се изписва населеното място и годината
  • Съдържание – описва съдържанието на документацията по страници.
  • Резюме – предоставя се основната информация за проекта в рамките на няколко изречения.
  • Увод – описва се как е възникнала идеята за проекта и основните му цели (предназначение, кратък анализ на потребностите)
  • Изложение, което включва:
 • Основните етапи в реализирането на проекта – описват се основните дейности при реализацията и приносът на всеки един от екипа за реализацията на поставените цели.
 • За рекламни материали (брошури, дипляни, постери), използвани за популяризиране на резултатите от изпълнението на проекти няма ограничения.

Задача изгответе документация на разработения проект.