Представяне и защита на проект

 • След като е изграден цялостно проекта следва неговото представяне.
 • Съвременно средство за представяне на идеи и продукти пред публика е компютърната презентация.
 • Добрата защита на проекта до голяма степен гарантира успеха.

1. Представяне на проектю

VI етап Представяне – презентиране на проекта пред аудиторията, за която е предназначен. Към този етап може да се включи популяризиране на проекта по различни начини, например чрез социалните мрежи.

За максимално въздействие върху публиката при представяне на проект, следва да се избере най-съществената информация от него.

Независимо под каква форма е разработен проектът, представянето се извършва с помощта на презентация.

Задача: Припомнете си основните правила при създаване на компютърна презентация.

Задача: Изгответе презентация за представяне на проекта.

 • Презентацията трябва да бъде структурирана по подходящ начин и да е със стилен дизайн.
 • Времетраенето, съответно и обемът и, трябва да са съобразени с времето за защита на проекта.
 • Представянето, освен демонстрация на продукта, включва и въпроси от публиката.
 • Началният слайд на презентацията включва темата на проекта и имената на авторите.
 • В следващите слайдове се представя: основната цел на проекта, етапи при разработването му, използвани технологии, перспективи за по-нататъчно развитие, използвана литература и др.
 • Може да се направи съпоставка с други подобни решения (проекти) като се изтъкнат предимствата на дадения проект с останалите.
 • Подходящите илюстрации в слайдовете и добрият естетически вид на презентацията засилват въздействието върху публиката

2. Защита на проект

1.Започнете силно! Първото впечатление е най-важно. Началото на представянето е основно.

2.Покажете ентусиазма си! Говорете ентусиазирано по темата. Не четете текстовете от екрана, би трябвало да сте подготвени затова какво ще кажете.

3.Бъдете уверени! Не се притеснявайте!

4.Говорете ясно и не бъдете многословни! Вниманието на аудиторията е концентрирано в началото и трябва да го ангажирате през цялото време.

5.Общувайте с погледа си! Насочете погледа си към отделни хора в публиката. Осъществете директен и вълнуващ контакт с аудиторията.

6.Усмихвайте се!

Защитата започва с представяне на екипа (авторите на проекта) и темата на проекта.

 • В увода се акцентира върху възникването на идеята и основната цел при разработването на проекта.
 • В изложението се посочват отделните етапи при разработването на проекта и се набляга на силните му страни. Аргументира се избора на технологични средства за изпълнение на поставените задачи.
 • В заключение е добре да бъдат споменати възможности за бъдещо развитие на проекта. Посочват се източниците на използваните материали и технологии в проекта.

 • Важно е да се предвидят въпросите, които биха възникнали при представянето на проекта.
 • След представяне на информацията се демонстрират основните възможности на самия продукт.
 • Като финал на защитата е препоръчително да се изкаже благодарност на научния ръководител на проекта.