Архивиране на данни

 

 

Същност на архивирането

 • Най-голямо значение в превантивната дейност по защита на ценни данни е архивирането.
 • Това е процес, при който се създават резервни копия (архиви), с цел по-продължително съхранение.
 • Най-често архивираните данни се прехвърлят на различни външни носители
 • За компресирането на данни се прилагат различни математически методи или алгоритми, чрез които на входните данни се съпоставят кодове по определени правила, премахват се повтарящите символи, в резултат на което се намалява размера им.

2. Различни видове архивиращи програми

 • Най- популярни са WinZip, WinRar, Win Ace, Power Archiwer, 7-Zip, IZArc.
 • Повечето се разпространяват с платен лиценз или за временно ползване, а други са безплатни с отворен код (7-Zip, IZArc) и с интерфейс на български.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Същност на архивирането

 • Понятието архивиране на файлове не означава само тяхното съхранение, за разлика от архивиране на хартиени документи. С цел да заемат по-малко място, файловете се компресират при архивиране.
 • Компресирането е процес на обработка на файловете, при който често повтарящи се последователности се заменят с код. По този начин се намалява обема им.
 • При декомпресиране (обратният процес) кодовете се заменят със съответстващите им последователности.
 • Съществуват два метода на компресия: без загуба на качество (Losseless) и със загуба на качество (Lossy Compreession).
 • Компресия без загуба на качество кодира информацията по такъв начин, че след декомпресиране данните да съвпадат с оригиналните. Използва се при архивиране на програми, бази данни, документи, за да не се загуби информацията която съдържат.
 • При компресирането със загуба на качество се отдава по-голям приоритет на компресия, като се допуска загуба на информация. Такива методи се допускат, когато загубата на информация не е критична (например при компресиране на графични файлове)

Задача: Посочи основните файлови формати, които познаваш

4. Основни  дейности при работа с архивиращи програми

 • Те са създаване и разархивиране на архиви.
 • А) Създаване на архив
 • Избира се файл, папка или група от файлове, които ще се архивират;
 • Избира се команда, за да се добавят избраните файлове към архива(Add или Добави)
 • Задават се името и мястото на съхранение на архива
 • Задават се допълнителни настройки на архива – ниво и метод на компресия, възможности за разделяне на томове, парола
 • При архивиране може да се използва контекстното меню върху един от файловете. Избира се командата Add to arhive…

Б) При разархивиране на архив се спазва следната последователност

 • Избира се архивирания файл
 • Избира се команда за разархивиране(Extract или извличане)
 • Задават се мястото на съхранение на файловете от архива
 • Задават се допълнителни настройки за разархивиране

Как се архивират и разархивират файлове?

 

Задача: Създай архив съдържащ група от 3 файла. Съхрани го в своята папка. Сравни общия обем с този на създадения архив.

Задача: Експериментирай с възможностите на архивиращата програма, като изтриеш избран файл от архива и добавиш нов файл към архива.
Задачи: