Начало

 

Визия и цели

Като краткосрочни цели бих идентифицирала усвояването на учебния материал по български език и литература чрез интерактивни и иновационни методи на преподаване и учене и реализирането на по-специфичните цели в работата ми като главен учител.

Като дългосрочни цели визирам непрекъснатото усъвършенстване, квалификация и формиране у учениците на умения и нагласи като:

Лични:

 • Ясна представа за това какво искат да постигнат в живота си и защо;
 • Увереност в собствените възможности / „ аз мога“ / в комбинация с постоянство и висока вътрешна мотивация за успех;
 • Чувство за неповторимост;
 • Способност да се изправят пред страховете си и да ги превъзмогват;
 • Самокритичност и лична дисциплина;
 • Добра езикова култура и самокритичност;
 • Функционална грамотност;
 • Творчество и любопитство;

Междуличностни:

 • Уважение, съпричастност, споделеност;
 • Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци от всякакъв характер;
 • Културно любопитство и желание да опознават това, което им е чуждо и непознато;
 • Поведение, адекватно на ситуацията в която се намират;
 • Балансирана работа в екип.

Общо- социални:

 • Гражданско самосъзнание и принадлежност към общността на различни нива;
 • Социална отговорност и активно участие;
 • Способност за оценка на личния принос към цялото.