Архив на категория: Проект: Създаване на иновативна платформа за комуникация и обучение в дигитална среда / Project: Creating an Innovative Platform of Communication and Teaching in a Digital Society

17.05.2021 г.

Формуляр за оценка на уроци, представени на работна среща от разстояние в електронна среда с учители по английски и немски език в област Видин, разработени по методиката на проект „CREATING AN INNOVATIVE PLATFORM OF TEACHING AND COMMUNICATION IN A DIGITAL SOCIETY”.

https://forms.gle/YeieTaidk2K7cyWy8

 

Обучение с учители по чужд език за представяне на добри практики/Training with foreign language teachers to present good practices

 

На 21.11.2019 г. в РУО – Видин се проведе обучение, което е част от дейностите по проект по програма Еразъм+ „Създаване на иновативна платформа за комуникация и обучение в дигитална среда“, в който Регионално управление на образованието – Видин са партньори.

Обучението се проведе с участието на 31 учителите по чужд език от училища от област Видин.

Лектори на обучението бяха доцент Юлия Стефанова – председател на сдружение „Образование без бариери“ и Цветанка Тодорова – учител в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

В рамките на обучението бяха представени:

1. Дейностите по проект по програма Еразъм+ „Създаване на иновативна платформа за комуникация и обучение в дигитална среда“.
2. Представяне на методология за преподаване на английски език
3. Представяне на ICT инструменти и методи от неформалното обучение, приложими в обучението по чужд език.

On 21st November 2019, a training course was held at Regional Department of Education  – Vidin, which is a part of the activities of the Erasmus+ project – „Creating an Innovative Platform of Communication and Teaching in a Digital Society”, in which the Regional Department of Education  – Vidin are partners.

The training was conducted with the participation of 31 foreign language teachers from schools in Vidin region.

Trainers were Associate Professor, Ph.D. Yulia Stefanova – Chair of the Association „Education without Barriers“ and Tsvetanka Todorova – Teacher at Sofia University „Tsar Simeon the Great“, Vidin

During the training the following were presented:

1. Erasmus + project activities „Creating an Innovative Platform of Communication and Teaching in a Digital Society“.
2. Presentation of methodology for teaching English (subject: The Human and the Post-Human)
3. Presentation of ICT tools and non-formal learning methods applicable to foreign language learning.

 

Резюме на проекта / Project Summary

 

Резюме на проекта Project Summary

Цели на проекта:
1) Да се ​​разработи иновативна, базирана на ИКТ, методология за повишаване на междукултурните компетенции и умения както на учители, така и на ученици;
2) Да се стимулира сътрудничеството между участващите страни чрез обмен на добри практики;
3) Да се ​​повиши нивото на владеене на английски език на участниците;
4) Повишаване на мотивацията на учителите за учене през целия живот;
5) Насърчаване на партньорството между училищата и регионалните управления на образованието.

Екип на проекта:
Седем различни институционални партньори (училища, НПО и две регионални управления на образованието) от България, Малта, Холандия и Турция. Проектът включва организации, които работят в различни социално-икономически, културни и образователни контексти. Целевата група е съставена от около 50 преподаватели по английски език и 30 ученици. Проектът ще обхване около 100 учители и ученици от училища, които не участват в проекта, заинтересовани страни и широката общественост.

 Основни дейности по проекта:
– разработване на иновативна платформа за комуникация;
– обучения за учители и ученици;
– дейности за мобилност;
– срещи със заинтересованите страни;
– летни училища;
– мобилна изложба;

Проектът се основава на иновативен метод на преподаване на английски език и има за цел да усъвършенства интелектуалните, междукултурните и междуличностните умения на участниците и да разшири техните културни хоризонти и критично мислене. Целите ще бъдат постигнати чрез разработване и обсъждане на интердисциплинарни теми, избрани от широк спектър от области: наука, хуманитарни науки, изкуство, политика, културология и обществен живот.

Специален акцент ще бъде поставен върху интерактивното участие в час и използване на ИКТ. На участниците ще бъдат дадени различни задачи, устни и писмени, а в края на обучението придобитите знания и умения ще бъдат оценявани чрез тестове.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
– създаване на нова платформа за комуникация
– разработване на иновативна методология на преподаване и изучаване на английски език;
– проектиране на нови учебни материали;
– установяване на партньорства с училища, регионални образователни институции и НПО, които не са членове на екипа за изпълнение;
– обмен на добри практики между партньорите.

Рroject aims:
1) To develop innovative, ICT based, methodology for enhancing the intercultural competences and skills of both teachers and students;
2) To stimulate collaboration between the participating countries through exchange of good practices;
3) To upgrade the level of English language proficiency of the participants;
4) To strengthen the profile of the teacher’s profession and thus increase motivation for lifelong learning;
5) To encourage school-local authorities partnership.

Project team:
Seven different institutional partners (schools, an NGO, and two regional departments of education) from Bulgaria, Malta, the Netherlands, and Turkey . Thus the project includes organizations that operate in diverse socio-economic, cultural and educational contexts. The target group is made up of about 50 English language instructors and 30 pupils. In addition, the project will reach about 100 teachers and pupils from schools not involved in the project, stake-holders and the broader public.

Main project activities:
– developing an innovative platform of communication;
– training sessions for teachers and pupils;
– mobility activities;
– meetings with stake-holders;
– summer schools;
– mobile exhibition;

The project is based on an innovative method of teaching English and aims to hone the intellectual, intercultural and interpersonal skills of the participants and broaden their cultural horizons and critical thinking. The goals will be achieved through development and discussions of interdisciplinary topics chosen from a wide range of fields: science, humanities, art,politics, cultural studies, and public life.

Special emphasis will be placed on interactive participation in class and use of ICT. The participants will be given various assignments, oral and written, and at the end of the training the acquired knowledge and skills will be evaluated by tests.

Achieved results during the project:
– creating a new platform of communication
– developing an innovative methodology of teaching and learning English;
– designing new teaching materials;
– establishing partnerships with schools, regional educational authorities and NGOs that are not members of the consortium;
– exchanging good practices among partners.