Архив на категория: Национални програми

Изграждане и развитие на безжични мрежи

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информираме Ви, че с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет е одобрено разходването на 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на 550 държавни и общински училища, които все още нямат изградени такива мрежи. Ще се финансират средни, обединени и спортни училища, профилирани и професиокални гимназии, както и училищата по изкуства и по култура. На този етап няма да се финансират начални и основни училища и детски градини.

Средствата са разпределени, както следва:

– за 396 общински училища – 5 105 400 лв.;

– за 138 държавни училища, финансирани от Министерството на образованието и науката –
1 735 150 лв.;

– за 11 държавни училища, финансирани от Министерството на културата 161 500 лв.;

– за 5 държавни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта – 63 750 лв.

Списъкът с училищата, получаващи средства за изграждане на безжична мрежа, задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение са публикувани на сайта на МОН в рубрика „Програми и проекти“ – „Национални програми 2018″ – 7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

В тази връзка Ви информирам, че е необходимо училищата включени в цитирания по-гope списък веднага да стартират процедура по изпълнение. Необходимо е да се проведе процедура по избор на потенциaлен изпълнител за изграждане на безжична мрежа, като избраната оферта следва да е съобразена със задължителните минимални изисквания.

В срок до 15.11.2018 г. директорите трябва да са сключили договори и да са  изразходвали получените средства.

В срок до 30.11.2018 г. на онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието 2018 година – https://np2018.mon.bg/ в раздел „Изграждане u развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните u общинските училища за 2018 г.“, директорите трябва да качат следните документи:

 1. Техническа и ценова оферта с включени марки, модели, количества и цени с разбивка по компоненти и дейности.
 2. Договор, съответстващ на офертата.
 3. Разходооправдателен документ.

След приключване на дейностите по изграждане на WiFi, но не по-късно от 31.03.2019 г., на онлайн платформата следва да се прикачи и приемно-предавателен протокол. В протокола изрично трябва да е упоменато името на поне един служител от училището, който е обучен за работа с предложеното решение.

 Приложение:

 • Списъкът с училищата, получаващи средства за изграждане на безжична мрежа от тук
 • Задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение от тук
 • Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет от тук

  

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО – Видин

НП ИКТ 2018 година

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че са утвърдени правилата за изпълнение на одобрената с РМС №  271 от 20.04.2018 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018 година.

В тази връзка, Ви информирам, че можете да се запознаете с правилата за изпълнение на http://mon.bg/bg/100437 и да кандидатствате през онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието – 2018  година: https://np2018.mon.bg/. Платформата за кандидатстване ще бъде отворена за кандидатстване за периода от 11.10.2018 г. до 17:30 часа на 23.10.2018 г. През този период училищата и детските градини ще могат да подават и коригират заявките си.

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО – Видин

 • НП ИКТ 2018 година от тук
 • Правилата за изпълнение от тук

Примерен график на обученията за 2018/2019 година

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

За учениците от област Видин обучението се организира и ръководи от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

График за първа година обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ тук

Примерен график за втора година обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ тук

Регистрация на ученици от X клас за учебната 2018/2019 година

 

 

Изх. № РД-25-2206 / 22.06.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно: Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 271 от 20 април 2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2018-2019 година, която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през настоящата учебна година. В същото време следващата година ще бъде първата учебна по националната програма за втория випуск ученици. Това може да бъде всеки десетокласник за 2018-2019 учебна година, който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
 • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната.

Учениците от първата година на националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласниците през учебната 2018/2019 година) – 01.11.2018 г.

Приложено Ви изпращам приложение № 6 към т.1, буква „е“ към Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет.

Моля да осъществите необходимите действия за осигуряване възможност на бъдещите десетокласници през следващата 2018/2019 учебна година да се включат в Националната програма.

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин

Заповед за комисия

 

ЗАПОВЕД  № РД-07-152 / 25.06.2018 г.

На основание чл. 254, ал. 2 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2, т. б и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, Приложение № 4 към т. 1, буква „г“ от Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

ОПРЕДЕЛЯМ

Реrионална комисия по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, в състав:

Председател: Ирена Водова

Членове:

 • Галя Павлова
 • Калин Нинов
 • Таня Иванова
 • Наталия Крумова
 • Ели Цветкова

Експертите от регионалната комисия организират дейността си съгласно Приложение № 4 към т. 1, буква „г“ от Решение № 271 от 20 април 20 1 8 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието, спазвайки процедурите и сроковете. Оценяват и класират на проектните предложения. Копие от заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта осъществява Ангел Донкин – началник отдел ОМДК в РУО – Видин.

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин

Покана за участие

 

 

Изх. № РД-25-2109 / 14.06.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно: Национална програмата (НП) „С грижа за всеки ученик“

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на националната програмата (НП) „С грижа за всеки ученик“ Ви отправям покана за участие в националната програма за учебната 2018/ 2019 година.

Условията, сроковете, формуляр за кандидатстване и необходимите документи  може да намерите на адрес: https://www.mon.bg/bgI100437.

Проектните предложения за всяка група се подготвят в съответствие с реквизитите на приложените формуляри, подреждат се в папка и в срок до 15 юли  2018 г. се представят за оценка в съответствие с указанията от Приложение № 4 към т. 1, буква „г“.

Очаквам Вашите проектни предложения.

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин