Архив на категория: Национални програми

ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МОДУЛ 1 „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

С Решение № 302 от 13.05.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, включваща два модула – модул 1 „Обучение за ИТ кариера” и модул 2 „ИТ умения за бъдещето”.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 6  „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 — 2030).

Целите на програмата са:

 • повишаване на знанията и уменията по ИТ специалности и високи технологии и създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение, както и усвояването на дигитални компетентности, свързани с изучаваната професия в сътрудничество с университети и с работодатели.
 • увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от професионалното направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния е-адрес: https://mon.bg/bg/101127.

Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” предлага формат за обучение на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”.

В обучението по модул 1 на НП могат да се включат ученици в Х клас от средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионалното направление „Компютърни науки”, и в рамките на три години: Х – XII клас, да придобият професионална квалификация по професията „Приложен програмист”.

От учебната 2022/2023 г. в обучението по модул 1 на НП могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалността код 4810101 „Програмно осигуряване” от професията код 481010 „Програмист” с придобиване на II степен на професионална квалификация (СПК) и да надградят професионалната си квалификация в рамките на една година, като придобият III СПК по професията „Приложен програмист”.

Обучението се организира присъствено, в смесена присъствено/онлайн форма и онлайн в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които е налице необходимата материално-техническа база в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист” и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

 • Център Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Техническия университет, София;
 • Център Русе – към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, град Русе и Русенския университет „Ангел Кънчев“;
 • Център Пловдив – към Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”;
 • Център Бургас към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, град Бургас;
 • Център София към Технологичното училище „Електронни системи” и Техническия Университет, София.

Подробна информация за модул 1 „Обучение за ИТ кариера” от НП „Обучение за ИТ умения и кариера” може бъде намерена на специално разработената за модула платформа на следния е-адрес: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/.

Срокът за кандидатстване за включване в обучението по модул 1 „Обучение за ИТ кариера” е до 09.10.2022 г., 23:59 часа чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр за набиране на кандидати:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiQu7gjKHjiDIjwvPQi2ATu-vWUohTBR19V-dACH3GDZmmmg/viewform)

Входящият тест за прием в обучението по модул 1 „Обучение за ИТ кариера” ще се проведе на 16.10.2022 г. от 10:00 до 16:00 часа, и на резервната дата 23.10.2022 г. от 10:00 до 16:00 часа, в онлайн платформата на модула чрез линк, който кандидатът ще получи на е-поща, с която се е регистрирал за участие.

 

 

Добри иновативни практики

Добри иновативни практики – ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

Проект: традиции и обичаи в родния край – ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

Осигуряване на приемственост в обучението по български език и литература в начален етап чрез въвеждането на метода ,,ученици обучават ученици‘‘ –  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово

Товари. Класификация на товарите. Транспортни опаковки

СУ Св.св. Кирил и Методий гр. Видин 

Организиране изпълнението на Дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2021/2022 година

С Решение № 257 от 25.03.2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма (НП) „Обучение за ИТ умения и кариера”. В изпълнение на дейностите по Модул 1 „Обучение за ИТ кариера” на програмата се осъществява обучение на ученици по професия „Приложен програмист” за пета поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки”.

Всеки ученик от Х клас през учебната 2021/2022 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“, професия „Програмист“, професия „Системен програмист” и професия „Приложен програмист”, може да кандидатства за включване в обучение по Модул 1 на НП „Обучение за ИТ умения и кариера”.

Моля да запознаете учениците от X клас в повереното Ви училище и техните родители за  възможността да участват в Националната програма през 2020/2021 учебна година. Моля при необходимост учителите по ИТ да съдействат на учениците за регистрацията им за участие в Националната програма.

Моля също така директорите на училищата, които имат интерес да сформират групи от желаещи да участват в програмата ученици, и да работят като изнесени центрове, да заявят този свой интерес на координатора на програмата, доц. Ивайло Старибратов от ПУ „Паисий Хилендарски”, it.kariera.program@gmail.com и на центъра за софтуерно обучение, определен за област Видин – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец в партньорство с Технически университет, София.

В случай на невъзможност за сформиране на изнесени групи по места, посоченият център може да организира обучението на учениците с оглед на най-подходящия вариант за сформиране на група.

Моля да разпространите следната важна за кандидатстването по Модул 1 от НП информация:

 

Срок Дейност Къде да се регистрираш
До 10.10.2021 г. Регистрация https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ или на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegD-LOZZsUnNInYDCSSPz1-HfXuewBOWObpzKwGWtoB2KBjw/viewform
17.10.2021 г.,

10:00 часа

Входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
24.10.2021 г., 10:00 часа Резервна дата за входящ тест На e-mail-a от регистрацията се получава код за достъп до теста
31.10.2021 г. Сформират се групите Ще получите информация на личните си ел. пощи
01.11.2021 г. Стартира обучението за новият випуск https://it-kariera.mon.bg/e-learning

 

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”, Модул 1, можете да получите на електронната страница на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/100958

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ 2020 г.

С Решение № 285 от 30 април 2020 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието, Приложение № 6 към т. 1, буква „е”, е одобрена и се изпълнява НП „Обучение за ИТ кариера”. Обучението се извършва по професия „Приложен програмист” за четвърта поредна година.

Цел на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подпомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютьрни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“

Всеки ученик от Х клас през учебната 2020/2021 година, който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 ,.Компютьрни науки“, професия „Програмист” професия „Системен програмист” и професия „Приложен програмист“, може да кандидатства за включване в обучение по НП „Обучение за ИТ кариера”

Центъра за софтуерно обучение, определен за област Видин е Професионална гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец в партньорство с Технически университет, София.

В случай на невъзможност за сформиране на изнесени групи по места, посоченият център може да организира обучението на учениците.

Важна информация за кандидатстването :

 1. Датите за осъществяване на дейностите по стартирането на програмата за новия период през учебната 2020/2021 година – регистрация на кандидатите, провеждане на входящ тест, обявяване на резултатите от входящия тест, сформиране на групите и начало на софтуерното обучение на учениците, са обявени на платформата на програмата: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
 2. Сформирането на групите с ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за мотивация и допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в НП „Обучение за ИТ кариера”.
 3. Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в НП https://forms.gle/x88dk8PPZJZ1eHwJA е отворена за регистрации до 12.10.2020 г.
 4. Всички кандидати попълват онлайн регистрационната форма, като в периода от 11.10.2020 г. до 16.10.2020 г. на посочения при кандидатстването им имейл ще бъде изпратена индивидуална парола за достьп до приемния тест.
 5. Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 17.10.2020 г. от 10:00 ч. и е с продължителност 2 (два) астрономически часа. За тези ученици, които не успеят да се включат на посочената дата (17.10.2020 г.), е определена втора (резервна) дата на 18.10.2020 г. от 10:00 часа. На 18.10.2020 г. може да се явяват само кандидати, които не са се включили на първата дата – 17.10.2020 г.
 6. Началото на обучението с новоприетите ученици от Х клас през учебната 2020/2021 година е в началото на месец ноември 2020 г. по обявения на страницата на програмата график.

Повече информация за Националната програма „Обучение за ИТ кариера” можете да получите на: http://www.mon.bg/bg/100653.

 

 

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“

Във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад с № 80898-306/07.10.2019 г. относно изпълнението на Националната програма „Иновации в действие“:

С Решение № 172 от 29 март 2019 г. Министерският съвет одобри националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2019/2020 година, която ще бъде трета учебна година за първия випуск ученици (XII клас) и втора учебна година за втория випуск ученици (XI клас), включили се в националната програма през настоящата учебна година. В същото време 2019/2020 учебна година ще бъде първата учебна по националната програма за третия випуск ученици. Това може да бъде всеки десетокласник за 2019/2020 учебна година, който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
 • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната. Обучението за учениците от област Видин ще се организира от  Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

Информация за Националната програма, регистрацията за участие и график на дейностите са публикувана на сайта на програмата: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в Националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации до 10.10.19 г. и е достъпна на сайта на програмата в секция кандидатстване https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMMlEG0O9ZRjusXdwIKAqyLx1fzJD6v56TaE9kRdT2Bc3_w/viewform

В периода между 11.10.2019 г. – 16.10.2019 г. на посочения при кандидатстването е-майл ще бъде изпратена парола за достъп до приемния тест.

Приемният тест ще се проведе на 17.10.2019 г. от 10:00 часа. Резервна дата:  за  24.10.2019 г. Продължителност на теста:  2 часа.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласниците през учебната 2019/2020 година) – 01.11.2019 г.

 

 

Среща за установяване на партньорства по НП ИТ бизнесът преподава.

Във връзка със стартирането от новата учебна 2019/2020 година на дейностите по трите модула на НП „ИТ бизнесът преподава”, МОН в партньорство с БАИТ, БАСКОМ и Българска аутсорсинг асоциация инициира среща между учители и ИТ фирми. Тя ще бъде организирана във формат на информационен ден в залата на ТехноМеджикЛенд, София Тех Парк на 20 септември 2019 г. от 9:30 ч. до 15:00 ч. ИТ фирмите, участници в събитието и включени в платформата на НП, са предложени от асоциациите, като Министерството на образованието и науката не е взело участие в подбора им. С организирането на тази среща, на представителите на училищата се дава възможност да установят контакти с предложените фирми и да направят информиран избор при сключване на договор за партньорство на по-късен етап.

В срок до 25 август 2019 г. училищата могат да заявят желанието си за участие в срещата към екипа на националната програма на посочените електронни адреси:

Ръководител:

Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, e-mail: e.kostadinova@mon.bg

Екип:

Силвия Кьнчева, държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: s.kantcheva@mon.bg

Анелия Русакова, главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: a.rusakova@mon.bg

С Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019 г.

Информирам Ви, че процедурите по заявяване на средства за електронен дневник и за интернет свързаност за учебната 2019/2020 г. по националната програма ще бъдат активни от 12.08.2019 г. (понеделник). Ако училищата искат да се възползват от възможността за заявяването на средствата, то могат да го направят в срок до 03.09.2019 г. включително – за средства за електронен дневник и до 20.09.2019 г. включително – за средства за Интернет. Всички училища, заявили средства ще получат финансиране, диференцирано в зависимост от броя на учениците. Обръщам внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2019 г. училището се задължава да закупи права за електронен дневник, които да отговаря на минималните изисквания за функционалност, приложени към настоящото писмо, и да го използва.

Заявяването на средствата ще се осъществява чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието за 2019 година https://np.mon.bg

Кандидатстването по позициите за хардуерно оборудване и доизграждане на WiFi мрежи за училищата и кандидатстването за мултимедийно оборудване и хардуер за детските градини ще бъдат възможни след 20.08.2019 г.

Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019 г.

Задължителни изисквания към електронните дневници и към доставчиците, които ги предоставят