Всички публикации от riovidin

За вас зрелостници

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година от тук

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити от тук

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май – юни на учебната 2017/2018 година.

 • Български език и литература – 21 май 2018 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 година.

Начален час – 08:00 часа

Продължителност – 4 астрономически часа,  като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа.

Важни срокове, свързани с изпитите, които не трябва да пропускат зрелостниците. 

 1. От 5 до 16 март 2018 г. учениците, които се обучават в XII клас подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни на учебната 2017/2018 година  до директора на училището, в което се е обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Началника на Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

 1. До 18 май 2018 г. – Обявяване на списъци в училищата, в които се обучават ученици от XII клас, с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.
 1. До 18 май 2018 г. – Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година. 
 1. До 13 юни 2018 г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година в училището, в което се е обучавал зрелостникът и на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/.

 

Областни кръгове на ученически олимпиади

В периода от 03.02.2018 г. до 11.03.2018 г. в област Видин ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година.

 • Заповед РД09-5411/12.10.2017 г. от тук
 • Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания от тук
 • График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2017-2018 година от тук
 • График за провеждане на националните състезания през учебната 2017-2018 година от тук
 • График за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017-2018 година от тук

На 14 април 2018 г. във Велико Търново Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2018. Повече информация можете да видите от тук.

ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното. От тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики. Те ще живеят в обновения Европейски съюз.

Целта на дебата ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование и научни изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие на умения във всяка възраст, стимулиране на цифровите, предприемаческите и креативните умения, осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, обучение и научни изследвания.

Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде продължаване работата по пакета на Европейската комисия за „Модернизиране на образованието – инициатива за младежта“ и напредък по Новата програма за умения на Европа. Ще се постави акцент на междинния преглед на Програмата „Еразъм +“ и улесняване на политическите дискусии за нейното бъдеще в контекста на предстоящото предложение на Европейската комисия за новата финансова рамка.

Българското председателство ще работи за постигането на общо съгласие в рамките на Комитета по образование към Съвета по предложението за Препоръка на Съвета за насърчаването на социалното приобщаване и на споделените ценности чрез формално и неформално образование и обучение и по предложението за Препоръка за изменение на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот.

Във връзка с инициативата за създаване на Европейско пространство на образование до 2025 г., начертана в съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“, ще се работи с всички заинтересовани страни за съставяне на план за действие за цифрово образование, развитието на цифровите умения и цифровата грамотност. По темата ще се проведе конференция през април 2018 г. в гр. София.

В сектор „Научни изследвания и иновации“ Българското председателство ще предложи заключения на Съвета за ускоряване на трансфера на знания, включително разширен достъп до научноизследователски резултати от страна на индустрията и обществата в целия ЕС. България ще работи за приемане на Заключения на Съвета за продължаване на изпълнението на проекта Международен експериментален термоядрен реактор – ITER. Освен това ще се предложат и заключения за пътната карта за управлението и финансирането на Европейския облак за отворена наука. Усилията ще бъдат насочени за удължаване срока на Регламента за програма „Евратом“ за научни изследвания и обучения на Европейската общност за атомна енергия (2019-2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт“ 2020 до 31 декември 2020 г. Ще се стартира работата по предложението за Регламент за рамката за сътрудничество във високопроизводителните изчисления (EuroHPC).

Държавен план-прием през учебната 2018/2019 година

Във връзка с подготовката на предложенията и утвърждаването на държавния план-прием
през учебната 2018/2019 година,
в съответствие с чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗПУО.

 1. Предложения за държавен план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии и в V клас – в профилираните гимназии с профил математически или природни науки се изготвят при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и на Раздел II от Глава IV от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и се представят в РУО – Видин в срок до 09.01.2018 година.
 2. Нови предложения за разкриване на паралелки за придобиване на професионална квалификация в обединените училища, в СУ и в гимназиите се разглеждат само при изпълнено съответствие с чл. 144 от ЗПУО и при гарантирани условия за качествена професионална подготовка съгласно ДОС за придобиване на квалификация по професии (потребности на пазара на труда, материална база, назначени редовни учители, условия за практическо обучение, липса на професионална гимназия, която да провежда обучение по същото или сходно професионално направление и др.).

За паралелките с професионална подготовка към предложенията за държавен план-прием задължително се прилагат становища относно необходимостта от кадри по дадена специалност от професия, изготвени от национално представените работодателски организации и подкрепителни писма от работодатели.

Предложенията за разккриване на нови паралелки за придобиване на професионална квалификация се представят в РУО – Видин в срок до 05.01.2018 година.

 1. Предложенията да са съобразени с изискванията, посочени в чл. 50 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 2. Броят на местата в паралелките в VIII клас и в V клас по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година ще се определя при максимална пълняемост на паралелката – 26 ученици.
 3. Броят на предложените от Вас паралелки да е съобразен с възможностите на училището да създаде необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд след началото на учебната 2020/2021 година, както и с възможностите на училището за осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас в средните училища.
 4. Държавният план-прием за професионално образование и/или обучение се извършва по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО.

Предложенията се подготвят по професии/специалности от професии в съответствие с стратегиите, програмите и плановете за развитие на съответната община и област и се съгласуват в съответсдтвие с чл. 55, т. 1 и т. 6 от ЗПОО.

Предложения за две професии/специалности от професии в една паралелка се допускат, при условие че финансирането на обучението в тези паралелки се извършва в рамките на средствата по единните разфходни стандарти за издръжка на един ученик за целия срок на обучение.

 1. Паралелка по държавен план-прием в VIII клас, в задочна и вечерна форма на обучение се планира за лица, навършили 16 години и придобили основно образование по реда на ЗПУО.
 2. Лица, навършили 16 години и придобили основно образование по реда на отменения Закон за народната просвета, продължават образованието си в самостоятелна форма или на свободните места в паралелки, формирани през предходните години след полагане на приравнителни изпити.

Зимна Академия 2020

На 24 и 25 ноември в гр. Банско  по образователна програма „Зимна Академия 2020“ представители на пет училища и четири детски градини от област Видин и РУО – Видин взеха участие в квалификационен тренинг по програма „Мотивация на работното място и развитие на екипната работа“.