Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

На 25.03.2015 г. от 10.00 часа в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Създаване на вьзможности за развитие личността на ученика в условията на мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес“.

17.04.2014 г. Информационна кампания за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

17.04.2014 г. Кръгла маса с представители на средищните училища в област Видин

18.04.2012 г. Проект средищни
Информация за проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

РД09-1809

Списък Средищни

Вашият коментар