Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ

за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави съгласно НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

Глава пета

ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I

Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация

І. Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и придобита професионална квалификация в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България.

ІІ. Признаването се извършва с цел:

 1. Достъп до обучение в системата на предучилищното и училищното образование;

 2. Достъп до професионално обучение;

 3. Достъп до обучение в системата на висшето образование;

 4. Улесняване на достъпа до пазара на труда.

 5. Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС).

ІІІ. Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:

 1. Заявление по образец;

 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

 4. В случай че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище – справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;

 5. превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;

 6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;

 7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РУО.

Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа..

Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията или от директора на приемащото училище.

Когато в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища са завършени два или повече класа от гимназиалния етап съгласно българската образователна система, се представят документи по ал. 1 за всеки завършен клас, респективно за всеки гимназиален клас или етап.

Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и  поисканите допълнително се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират.

Списък на страните по Хагската конвенция

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ

Изключения се допускат за документи на лица, търсещи или получили международна закрила, които може да не са легализирани и заверени.

Документите за завършен период или клас за класовете от VII до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация се подават в РУО по избор на лицето или неговия родител (настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила).

Заявлението и документите могат да бъдат подадени:

 • Лично – с документ за самоличност за пълнолетните граждани;

 • От родителите на ученика или от настойник/попечител, удостоверено с документ;

 • От други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа или адвокат с изрично адвокатско пълномощие.

Документите се подават в РУО – Видин, пл. Бдинци 2А, ет. 12, стая 11 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа всеки ден.

Държавни такси за разглеждане  и издаване на документ:

25 лева за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение;

35 лева за признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация

Държавната такса се внася по сметката на РУО – Видин

IBAN – BG05UNCR76303100112099

BIC – UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

Признаване се отказва, когато:

 1. Подадените документи не съответстват на чл. 108;

 2. Се установят съществени различия между данните от представените документи и установените критерии по чл. 109, ал. 1, изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за съответен клас по най- малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента на признаването рамков или типов учебен план в българското училище;

 3. Документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование.

Отказът се мотивира и Комисията писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа.

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите по чл. 108, ал. 1.

ВАЖНО!  При изгубен или негоден документ, издаден от РУО – Видин, лицето може да заяви желание до началника на РУО по горепосочения ред за издаване на дубликат.

Заявлението за издаване на дубликат може да свалите тук.

Документите за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си. Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите. Не се дължат държавни такси.

 

Вашият коментар