РУО – Видин

РУО Видин е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието осъществява и методическа подкрепа.

РУО е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

РУО – Видин се управлява и представлява от началник.

Организацията на дейностите се осъществява от:

  • Отдел Организационно-методическа дейност и контрол;
  • Отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване.

 

Вашият коментар