Анкета

МОМН подкрепя идеята на Министерството на физическото възпитание и спорта за проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Всички желаещи ученици, родители и учители могат да се включат в анкетата на МФВС на адрес: http://www.anketa.mpes.government.bg