Училищен правилник

 

                                ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

                                             ГРАД  ДУПНИЦА

 

 

Утвърдил:                                                                                                                        

инж. Лина Стойчева

Директор на ПГ по транспорт

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА

УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014ГОДИНА

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.1.Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на Професионална  гимназия по транспорт, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за професионалното образование и обучение.

            Чл.2.Този правилник определя структурата и функциите на ръководство и управление на Професионална гимназия по транспорт, организацията на образователно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на образователно-възпитателния процес.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.3.Професионална гимназия по транспорт, град Дупницаосигурява завършване на средно образование и придобиване на професионална квалификация.

            Чл.4.Професионална гимназия по транспорт създава условия за образование и възпитание научениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности.

            Чл.5.Професионалнагимназия по транспортсама определя вътрешната си организация, училищни символи, ритуали и униформено облекло.

            Чл.6.Професионалнагимназия по транспорт може да извършва квалификационни и творчески дейности, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

            Чл.7. Професионална гимназия по транспорт определя начина на прием на учениците в съответствие с Наредба № 11/ 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища.

            Чл.8. Учителите и останалия персонал в училището се назначават съгласно Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП, Наредба № 3/ 2008 г. за нормативите за преподавателска работа и реда за определяне начислеността на персонала  в системата на народната просвета и Инструкция № 2/ 1994 г. за изисванията за заемане на длъжността „учител” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

            Чл.9. Образованието е светско и не допуска налагането на идеологически и религиозни доктринина учениците.

            Чл.10. В училището не се допускат  ограничения на правата или привилегиите  на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

            Чл.11./1/ Учениците ползват правото си на безплатно образование като:

не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания и ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

            /2/ За дейности извън държавните образователни изисквания и за професионално обучение след завършено средно образование се заплащат такси.

            Чл.12. Професионална гимназия по транспорт, град Дупница е държавно училище.

            Чл.13. Училището е юридическо лице и има: наименование – Професионална гимназия по транспорт, седалище – гр. Дупница и официален адрес – ул. „Патриарх Евтимий” № 21, собствен кръгъл печат и печат с държавния герб; собствена банкова сметка  и шифър по Булстат .

            Чл.14.Срокът за обучение на учениците в Професионална гимназия по транспорте 4 години /IХ-ХII кл./ за придобиване на средно образование, и за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация.

            Чл.15. Средно образование се придобива съгласно ЗНП.

            Чл.16. Втора и трета степен на професионална квалификация се придобива след завършен ХII клас и успешно положени държавни изпити по:

теория на професиятаи специалността

практика на професията и специалността

            Чл.17. Придобито средно образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование по образец на МОН.

                        Чл.18. Придобита втора и трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

                        Чл.19. Обучението в училището се провежда на книжовен български език .

                        Чл.20. Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

                        Чл.21. На учениците, навършили 16 години, които напускат училището,може да бъде издадено удостоверение за завършен клас по тяхно писмено изразено желание.

                        Чл.22. Професионалнагимназия по транспорт може да сключва договори за участие в международни програми и проекти, ако това не вреди на учебно-възпитателния процес.

            Чл.23.Професионалнагимназия по транспорт може да предоставя собствени вещи и училищни имоти под наем.  

 

РАЗДЕЛ II.ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

           Чл.24.В Професионална гимназия по транспорт формите на обучение са: дневна, задочна и самостоятелна.

           Чл.25.В дневнаи задочна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.

           Чл.26.Дневната форма на обучение е присъствена и се организира в учебните дни с начален час 07.30 часа.

            Чл.27.Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

            Чл.28./1/ В задочната форма се обучават лица, навършили 16 годишна възраст.

            /2/ Задочната форма на обучение е присъствена и се организира в учебни занятия и изпитни сесии. Учебните занятия се провеждат в две учебни сесии:

Първа учебна сесия: от 30.09.2013 г. до 18.10.2013 г.

Втора учебна сесия:  от 02.04.2014 г. до 17.04.2014 г.          

                        Чл.29./1/ Самостоятелната форма на обучение се организира за отделен ученик.

           /2/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебните планове на съответните специалности и професии.

           Чл.30.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1.Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

2.Ученици, наказани по чл. 139, ал. 1, т. 5 на ППЗНП (преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение).

3.Лица, навършили 16 годишна възраст.

4. Ученици, променили по собствено желание формата на обучение съгл. чл. 85  от ППЗНП.

           Чл.31./1/Учениците от задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение могат да се преместят в самостоятелна форма на обучение

            /2/Условията и редът за организиране на изпитите с ученици в задължителната училищна възраст, преминали в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини се определят със заповед на директора.

           Чл.32./1/ Учениците, навършили 16-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение, могат да се преместват в самостоятелна форма на обучение в началото на учебната година и по време на учебните занятия по семейни причини.

             /2/ Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, могат да се преместват в дневна и задочна форма на обучение в началото на учебната година.

                        Чл.33./1/Учениците, желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

             /2/ За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

                        Чл.34.За учениците, който се обучават в задочна и самостоятелна форма на обучение се прилагат учебните програми за дневно обучение.

                        Чл.35.При промяна формата на обучение от дневна в самостоятелна през учебната година, в края на годината учениците полагат изпити върху целия учебен материал за годината, съгласно училищния учебен план.

 

РАЗДЕЛ III.ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

 

           Чл.36.Обучението в Професионална гимназия по транспорт е организирано в последователни класове (от  IX до XII клас). Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.

           Чл.37.В училището са обособени 7 паралелки – 6 в дневна форма и 1 в задочна форма на обучение.Паралелките са обозначени с началните букви на българската азбука, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри.

1. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители.

2. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната документация на съответната паралелка.

           Чл.38.В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, а по чуждоезиково обучение се организират и сборни групи (съгл. Наредба № 7/ 29.12.2000 г. и последвалите я изменения и допълнения).

           Чл.39.Желанието за обучение по ЗИП и СИП се декларира от ученика при записването му в училището с писмено заявление до директора, подписано от родителя/настойника/ и заведено в канцеларията на училището.

           Чл.40.Групите по ЗИП и СИП се определят съобразно желанията на учениците, възможностите на училището и съгласно изискванията на Наредба № 7/29.12.2000 г. и последвалите я изменения и допълнения.

 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

           Чл.41./1/ Обучението се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове.

            /2/ За учениците в задочна форма на обучение обучението се организира в учебни и изпитни сесии.

           Чл.42.През учебната 2013/2014 година учениците ползват ваканции, определени в Заповед № РД 09-1129/ 04.09.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Ваканциите са есенна, коледна, зимна, пролетна и лятна.

           Чл.43.Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

           Чл.44.Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, определени в Заповед № РД 09-1129/ 04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката.

1. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

2. Продължителността на втория учебен срок е 18 учебни седмици за IX, Xи XI клас и 13 учебни седмици за XII клас.

                        Чл.45.Учебната седмица е 5-дневна. Броят на задължителните учебни часове е 32. Часът на класа не се включва в броя на задължителните учебни часове.

                        Чл.46.Производствената практика е задължителна за всички ученици от всички форми на обучение и се провежда по график, изготвен от директора.

           Чл.47./1/ Продължителността на учебния час е:

по теория – 45 минути;

по учебна и лабораторна практика – 50 минути;

по производствена практика – 60 минути.

            /2/ Почивките между учебните часове са:

за теория – 10 минути с голямо междучасие от 20 минути след втория час;

за учебна и лабораторна практика – съгласно правилника за ВТР на ПГ по транспорт.

           Чл.48.Седмичното разписание се изготвя въз основа и при спазване на училищните учебни планове,физическите особености и възможности на учениците, особеностите и възможностите на училището и в съответствие с Наредба № 24/ 2006 г. на МЗ.

           Чл.49./1/Часът на класа се включва в седмичното разписание.

            /2/ Часът на класа и часът за модулно обучение по физическо възпитание и спорт се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

           Чл.50.Часовете за допълнителен час по Физическо възпитание и спорт за IХ, Х, ХI, ХII клас са организирани в отделни модули по групи. Времето за провеждане е съгласно утвърдените учебни програми на учителите.

 

РАЗДЕЛ V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

           Чл.51.Учебното съдържание се групира в общообразователна подготовка и професионална подготовка в съответствие с раздел IV на ППЗНП.

           Чл.52.Училищният учебен план разпределя учебните предмети и часовете от ЗИПи СИП.

1. Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от общообразователната подготовка и/или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

2. Свободноизбираемата подготовка осигурява условия за обучение в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците, които могат да бъдат и извън културно-образователните  области по чл.10 от ЗСООМУП.

           Чл.53.Учебното съдържание, чрез  което се осигурява общо или професионално образование се определя съгласно ДОИ по учебни програми на МОН.

           Чл.54./1/ Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалния инспекторат по образованието и се утвърждават от началника на РИО

            /2/ Учебните програми за свободноизбираема подготовка се утвърждават от директора на училището.

 

РАЗДЕЛ VI. ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА

 

           Чл.55./1/Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по задължителна, задължителноизбираема подготовка и свободно избираема подготовка.

            /2/ При завършване на средно образование се поставят и окончателни оценки по изучаваните предмети.

            /3/ В началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

            /4/ Когато установяването на входното равнище се извършва при условията на вътрешно оценяване, поставената оценка може да бъде част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

           Чл.56. Оценяването се извършва съгласно ДОИ за системата на оценяване, определени в Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата на оценяване и последващите й изменения.

 

РАЗДЕЛ VII. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

 

           Чл.57./1/ Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден(3).

            /2/ Ученици, които имат годишна оценка слаб(2) по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити по тях през юнска (ХII клас), юлска(IХ,Х,ХI клас) и септемврийска поправителни сесии по ред, определен със заповед на директора на училището.

            /3/ Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия, ако такава бъде разрешена от министъра на образованието, младежта и науката по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10.10.

            /4/ Ученици, които имат оценка слаб(2) по учебен предмет от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или допълнителната поправителни сесии или не са се явили на тях, повтарят класа.

            /5/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб(2) по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити,не повтарят класа. Те могат да се явят на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и сесиите по ал. 2.    

 
РАЗДЕЛ VIII. ИЗПИТИ

 

                Чл.58.Всички видове изпити се провеждат съгласно ДОИ за системата на оценяване, определени в Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата на оценяване и последвалите й изменения.

            Чл.59.Изпитните сесии са:

          октомврийска – от 21 до 30.10.2013 г. – за учениците от задочна форма на обучение

          януарска – от 13 до 31.01.2014 г. – за учениците от самостоятелна форма на обучение

          априлска – от 22 до 30.04.2014 г. – за учениците от задочна форма на обучение и ХII клас самостоятелна форма на обучение

          юнска – от 02 до 13.06.2014 г. – за учениците от самостоятелна форма на обучение и поправителна за учениците от задочна форма на обучение         

          юлска – от 01 до 14.07.2014г.  поправителна за учениците от IХ до ХII клас дневна форма на обучение);

          август – от 18 до 22.08.2014 г. – поправителна за учениците от ХII клас;

          септемврийска – от 01 до 10.09.2014 г. – поправителна за учениците от IХ до ХI клас в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение.  

            Чл.60.Ученици от самостоятелна форма на обучение, променили по собствено желание формата на обучение, се явяват на изпити през посочените в чл.59 изпитни сесии. За целта учениците трябва да подадат молба до директора на училището /с изброени предмети/ в десетдневен срок преди началото на сесията.

            Чл.61./1/Изпитите за ученици отсамостоятелната форма на обучение в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, се провеждат по график, определен със заповед на директора на училището.

            /2/ Изпитите за учениците от задочна форма на обучение се провеждат по график, определен със заповед на директора на училището.

           Чл.62./1/Учениците, наказани по чл. 139, ал. 1, т. 5 от ППЗНП имат право да се явяват на неограничен брой изпити /по различни предмети/ през юнска, януарска и септемврийска поправителни сесии.

            /2/Изпитите се провеждат по график, определен със заповед на директора на училището.

 

РАЗДЕЛ IХ. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

 

            Чл.63. Преместването на ученици се извършва по реда на чл.51, ал.4 от ППЗНП.

            Чл.64./1/ Учениците могат да се преместват в паралелка на ПГ по транспорт при наличие на свободни места.

            /2/ Преместването се извършва както следва:

            1. През време на цялата учебна година, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата специалност и професия.

            2. След успешно завършен клас при смяна на специалност и професия.

            /3/ За преместване в ПГ по транспорт ученикът подава заявление до директора на училището.

            Чл.65./1/ За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

            1. незаетите места;

            2. освободените по време на учебната година места.

            /2/ При наличие на повече от един кандидатстващ ученик за заемане на едно място, предимство има този, който е от друга професионална гимназия.

            /3/ При равни други условия предимство има ученикът с по-висок среден успех от последния завършен клас.

            /4/ При различие между училищните учебни планове, учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от директора на ПГ по транспорт.

            Чл.66./1/ Приравнителните изпити се полагат както следва:

1.     в срок определен със заповед на директора, но не по-дълъг от един месец след записване

на ученика в училището, когато същият е преместен по време на учебните занятия;

2.     до 14 юли или до 14 септември преди началото на съответната учебна година, когато

ученикът се е преместил след приключване на учебните занятия;

            3.   до 30 септември, когато ученикът се е преместил непосредственно преди започване на учебната година.

            /2/ При получена оценка слаб (2) на приравнителен изпит ученикът няма право на поправителен изпит;

                /3/  При неуспешно полагане на приравнителните изпити ученикът се връща в предходното училище (училището издало удостоверението за преместване).

            Чл.67./1/ Учениците могат да се преместват при условията на чл.64, над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

            1. по здравословни причини;

            2. по социални причини – при смяна на местоживеенето или смяна на местоработата на

родителите или настойниците.

            /2/ В случаите по ал. 1 ученикът се премества със заповед на директора на ПГ по транспорт въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т.1 и 2. При отказ на директора на ПГ по транспорт началникът на РИО взема решение относно преместването на ученика.

            Чл.68. Учениците не могат да се преместват в последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

 

РАЗДЕЛХ. ДОКУМЕНТИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  И СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

           Чл.69.Успешно завършилите средно образование получават диплома за завършено средно образование.

           Чл.70. Завършилите средно образование и успешно положили държавни изпити по теория и практика на професията/специалността получават свидетелство за придобитата втора /трета степен на професионална квалификация, а на завършилите професионално обучение се издава удостоверение за професионално обучение.

           Чл.71. Дипломата за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация се издават независимо едно от друго.

           Чл.72.Дубликат на документите се издава от училищния директор приспазване изискванията на ППЗНП и Наредба № 4/ 2003 г. за документите за системата на народнатапросвета и последвалите я изменения и допълнения.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

РАЗДЕЛ I. УЧИТЕЛИ.

 

           Чл.73.Учителят вПрофесионална гимназия по транспорт организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл.74. /1/ Учителските длъжности са:

1. „младши учител“;

2. „учител“;

3. „старши учител“;

4. „главен учител“;

            /2/ За заемане на длъжностите е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация „учител“, а за длъжностите „старши учител“ и „главен учител“  – и придобит професионален опит.

            /3/ Длъжностите по чл. 74, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, а длъжностите по чл.67а, ал.1, т. 4 и 5 – от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“.

            /4/ Учителските длъжности по учебни предмети от професионалната подготовка могат да се заемат от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.

            /5/ Изискванията за завършено висше образование и придобита професионална квалификация за заемане на учителските длъжности се определят в държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.

            /6/ Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска длъжност, се назначават на длъжност „младши учител“.

            /7/ Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите „старши учител“ и „главен учител“, е 10 години учителски стаж.

Чл.75. Длъжностите по чл. 74 не могат да се заемат от лица, които:

1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2. са лишени от право да упражняват професията си;

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл.76. /1/ Учителските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на училището

            /2/ Длъжността „главен учител“ се заемат въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от директора на училището.

Чл.77. /1/ Лицата, заемащи длъжностите „младши учител“, „учител“, „старши учител“ и

„главен учител“, изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

            /2/ Лицата, заемащи длъжността „младши учител“, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от „старши учител“ и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес.

            /3/ На лице, заемащо длъжността „младши учител“ в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица,

заемащи длъжностите „учител“, „старши учител“ и „главен учител“.

Чл.78. /1/ Лицата, заемащи длъжността „старши учител“, изпълняват и следните специфични задължения:

1. участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската градина;

2. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

3. подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

4. анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

5. използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

6. подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“;

7. участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

8. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището, възложени от директора на училището.

            /2/ Лицата, заемащи длъжността „старши учител“, могат да предлагат преминаване от длъжност „младши учител“ на длъжност „учител“ на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.

Чл.79. Лицето, заемащо длъжността „главен учител“, изпълнява и следните специфични задължения:

1. планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището – за етап и/или степен;

2. участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

3. обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

4. консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

5. консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

6. организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;

7. организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

8. координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

9. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището, възложени от директоранаучилището.

            Чл.80.Учителят в ПГ по транспорт има всички права и задължения, определени в чл.127 и чл.128 ал.1 от ППЗНП.

Чл.81. Учителят не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

            Чл.82. Учителят е длъжен незабавно да подаде информация в РУ на МВР и на съответните отдели за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане” за случаите, при които има деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация, установена на територията на училището.

           Чл.83. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу  дискриминация.

           Чл.84. Учителят може да отстрани ученик до края на учебния час, когато той пречи на учителя и/ или на съучениците си по време на учебен час.

            Чл.85.Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.

            Чл.86.Учителят няма право да събира пари от учениците под каквато и да е форма. Той не участва при закупуването на учебници за учениците.

            Чл.87. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

В началото на всяка учебна година писмено декларират липсата на конфликт на интереси в съответствие с чл. 40 а, ал. 3 от ППЗНП.

            Чл.88./1/Учителите се организират в следните методически обединения :

1.     Общообразователна подготовка

2.     Професионална подготовка

3.     МО на класните ръководители

             /2/На свое заседание членовете на МО приемат план за дейността през учебната година.

             /3/Планът за дейността на МО се утвърждава със заповед на директора на училището.

            /4/МО отчитат своята работа периодично на заседания на педагогическия съвет.

             /5/Всеки учител е длъжен да участва в работата на МО.

            Чл.89./1/Учителят изготвя годишно тематично разпределение по учебни предмети/ГТРУП/ въз основа на действащите нормативни документи и указанията на експертите от РИО.

            /2/ГТРУП се утвърждава от директора на училището.

             /3/Учителят представя ГТРУП за утвърждаване съгласно календарния график за учебната година, но не по-късно от 16.09.2013 г.

            Чл.90./1/Взетите теми се вписват в материалната книга както следва:

         В деня на вземането – за учебните часове, проведени в училище.

         Найкъсно на следващия ден – за учебните часове, проведени извън училище.

            /2/Темите се вписват хоризонтално в квадратчетата на материалната книга, четливо, а принеобходимост и с недвусмислени съкращения  съгласно ГТРУП и се удостоверява с подпис.

            /3/Невзет учебен час се отразява чрез една диагонална черта, поставена от долния ляв до горния десен ъгъл.

            Чл.91./1/Учителят има право да направи промяна в ГТРУП при необходимост за всеки клас, с цел да гарантира успешното овладяване на учебния материал.

             /2/Всяка промяна се утвърждава от директора.

            Чл.92.Учителите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на учебните занятия за деня ги оставят в учителската стая.

 

РАЗДЕЛ II. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

            Чл.93.Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора на училищетов началото на учебната година със заповед.

            Чл.94.Дейността на класния ръководител обхваща:

1.     Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през учебната година и организира дейността в ЧК.

2.     Организира и провежда ЧК, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

3.     Осигурява изпълнението на решенията на ПС, свързани с цялостната организация на образователно-възпитателната работа.

4.     Осъществява необходимата връзка с родителите и ги информира за състоянието и развитието на ученика.

5.     Писмено уведомява родителя /настойника/ за 5, 7, 10 и 14 неизвинени отсъствия или други отрицателни прояви на ученика.

6.     Писмено уведомява Дирекция „Социално подпомагане” ежемесечно за учениците, направили 5 и повече  неизвинени отсъствия.

7.     Съхранявавсички медицински бележки до края на съответната учебна година.

8.     Класният ръководител извинява отсъствия по болест само срещу медицинска бележка, издадена от личния лекар на ученика, чието име е отразено в дневника на класа. Медицинската сестра в училището заверява с подпис медицинската бележка.

9.     Ако документът е издаден от друг лекар, той ще бъде валиден само след изрично потвърждение на родител лично или по телефона.

10.  Наказва се ученик, който ползва или разпространява фалшиви бележки.

11.  Подпомага директора при вземане на решение за извиняване на отсъствия чрез уведомително писмо от родителя/настойника/.

12.  Оформя личните карти и ученическите книжки на учениците до 15.10., личните картони на учениците след I учебен срок до 18.02., след края на учебната година до 11.07. и след септемврийската сесия до 30.09.

13.  Класният ръководител осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и организации.

14.  Ежемесечно до 3-то число изготвя справка за движението на учениците и направените отсъствия

            Чл.95. Класният ръководител е длъжен:

1.     да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2.     да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3.     да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4.     да вписва веднъж месечно в ученическата книжка броя на отсъствията на ученика;

5.     своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, когато той е отстранен от училище /чл.139 ал.3 от ППЗНП/, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник или ППЗНП.

6.     да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

7.     да изготви и предостави на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а ал. 1 от ППЗНП; при завършване на средно образование да изготви цялостна характеристика за развитието на ученика, която е неразделна част от дипломата за средно образование; да изготви характеристика и в случай на преместване на ученика в друго училище

8.     да организира и провежда родителски срещи;

9.     периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитие на паралелката като общност;

10.  да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник и в ППЗНП;

11.  да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и информиране в училищната среда;

12.  да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

13.  писмено да уведоми родителя за извършено от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

14.  да уведоми родителя за наложените на ученика наказания и мерки;

15.  да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

                Чл.96. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

      Чл.97. Класният ръководител на първата родителска среща за учебната година предоставя

на родителите информация за графика на приемно време на учителите в училището.

 

РАЗДЕЛ III. ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

 

           Чл.98.Спазват утвърдения със заповед на директора график за дежурство в училище.

           Чл.99.Дежурните учители идват в училище 15 минути преди първия учебен час и приключват дежурството си най-рано след последното междучасие.

           Чл.100.Дежурният учител е длъжен да:

         Съблюдава спазването на установения с този правилник ред в училището.

         Информира директора при констатиране на нарушения, като хазартни игри, тютюнопушене, алкохол, наркотични средства, накърняване на авторитета и достойнството на участниците в учебно-възпитателния процес.

         Следи за спазване на дисциплината в коридорите и класните стаи.

         Оказва съдействие на охраната във връзка с пропускателния режим.

         Следи за опазване на МТБ.

 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕНИЦИ

 

           Чл.101.Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

           Чл.102./1/Учениците имат право да учредят Училищен ученически съвет/УУС/.

             /2/УУС работи по предварително изработен план, съгласуван с директора.

            /3/УУС има право да внася предложения пред ПС и Директора по отношение на организацията на учебно-възпитателния процес и да подпомага дежурния екип.

                Чл.103./1/ Ученикът има следните права:/чл. 134 от ППЗНП/

1. да избира предметите и дейностите, предвидени в училищния  учебен план като избираеми при спазване изискванията на нормативните документи;

2. да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

3. да получава от учителите и от училищното ръководство информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки срок, както и при поискване;

4. да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

5. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база за развитие на интересите и способно стите си по ред, определен от директора;

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласна та и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

9.  да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси;

11. да бъде защитаван от училището при накърняване на личното му достойнство и когато са нарушени или застрашени човешките му права;

12. да избира и да бъде избиран в ученическия съвет на класа и ученическия съвет на училището;

13. да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици в училището;

14. да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на МС.

            /2/Ученикът няма право да:

1. отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

2. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични вещества и алкохол;

3. участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

4. бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

5. носи и разпространява сектантски, расистки и порнографски материали;

6. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

7. създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения и злоупотребява с доверието на училището;

8. унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия. При допускането на такива ученикът се наказва съгласно ППЗНП;

9.  носи хладни и огнестрелни оръжия, взривоопасни вещества и да застрашава живота и здравето на другите ученици и учителите;

10.  ползва мобилен телефон и слушалки по време на учебните часове; 

11. въвежда външни лица в училище под какъвто и да е предлог.

Чл.104.Ученикът е длъжен:

1. да спазва и изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗНП, ППЗНП и този правилник;

2. да спазва училищните наредби, заповеди и изисквания;

3. своевременно да се снабдява с учебни помагала, учебници, ученическа книжка и ученическа лична карта;

4. да носи личната си карта в училище и идентификационна табелка с името си и класа,  в който учи;

5. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

утвърждава авторитета на училището и работи за развиване на училищните традиции;

6. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина /посещава редовно учебните занятия/;

7. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави; като се забранява явяването в училище с бюстиета, къси панталони и поли  по-къси от 10 см над  коляното,  да не се вижда бельо от панталоните с ниска талия;

8. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

9. след биене на звънеца да заеме определеното му място в класната стая или кабинета и да се подготви за урока;

10. посреща със ставане на крака влизането на учителите и външните лица, придружавани от директорав клас;

11. когато учителят отсъства, да чака пред класната стая или кабинета, докато дежурният ученик изясни чрез директора или класния ръководител евентуална промяна в графика на учебните часове;

12. в часовете да носи необходимите учебници, тетрадки, помагала и облекло за съответния учебен предмет. При неспазване на това задължение след трикратна писмена забележка ученикът се наказва съгласно този Правилник;

13. носи винаги и предава при изпитване и поискване ученическата си книжка и ученическата си лична карта;

14. не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

15. се движи внимателно по коридорите, като дава предимство на учителите, помощния персонал и девойките;

16. бъде внимателен и грижлив към съучениците си, учителите и помощния персонал;

17. отстранява със собствен труд последиците, предизвикани от замърсяване на училищната сграда и двора;

18. посещава определен от преподавателя брой часове за допълнителна работа при получаване на две слаби оценки по даден предмет.

           Чл.105. По учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” учениците имат право да бъдат освободени, за да се изключат заболявания, за които е противопоказно упражняване на физическо възпитание и спорт. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се определят с:

1. Медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар със срок за “допускане” или “не допускане” да се упражнява спортна дейност. Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение. При наличие на медицински документ за краткотрайно недопускане за упражняване на спортна дейност, присъствието на ученика се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по профила на заболяването.

3. Районна експертна лекарска консултативна комисия /РЕЛКК/, която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години и/или от ЛКК, ако ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод.

            Чл.106. В случаите по т. 1, 2 и 3 на ученици, освободени по здравословни причини от упражняване на физическо възпитание и спорт, в задължителната учебна документация се записва текст “освободен”.

           Чл.107. На учениците, освободени по т. 1, 2 и 3, не се оформя срочна оценка, ако продължителността на освобождаването от учебните часове е за период, който не позволява поставянето на задължителния брой текущи оценки по учебния предмет.

           Чл.108. Годишната оценка за учениците,които са освободени за един учебен срок, се формира от срочната оценка за учебния срок, през който е изучаван учебният предмет.

           Чл.109. В случаите, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет е:

       годишната  оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в един от класовете на етапа;

       с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки за гимназиалния етап.

            Чл.110. Ученикът се освобождава от часовете по Физическо възпитание и спорт след заповед на директора на училището издадена въз основа на следните документи:

1. Молба от родител

2. Медицински документ

Последните документи се съхраняват при класния ръководител.

Копие от акта, с който се определя ученикът, който е освободен от ФВС и съответния медицински документ, удостоверяващ това, следва да връчи на медицинското лице от здравния кабинет в училище, което да регистрира здравното състояние на ученика в личната му здравно-профилактична карта.

           Чл.111. Ученик освободен по чл.88 играе ролята на дежурен.

           Чл.112.Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в които членува;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

Документите за извиняване на отсъствията се представят не поъсноот три дни след направените отсъствия.

            Чл.113./1/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

            /2/ Закъснение до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се счита за един учебен час неизвинено отсъствие.

           Чл.114./1/ За всеки ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна оценка или годишна оценка по даден предмет, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

             /2/ Учители, които имат неоформени срочни/годишни/ оценки внасят доклади по образец до директора най-късно 2 дни преди срочния съвет.

            /3/ В случаите по ал.1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

           Чл.115. Ученикът остава да повтаря класа, ако през учебната година е допуснал повече от 180 извинени отсъствия като всеки отделен случай се разглежда от ПС.  

           Чл.116./1/ За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с ППЗНП, ученикът се наказва със:

1.забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3.предупреждение за преместване в друго училище;

4.преместване в друго училище до края на учебната година;

5.преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16- годишна възраст.

/2/ Наказанието “забележка” се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител за частични нарушения на правилника, грубо държане, унижаване достойнството на съучениците. Това наказание се налага и при направени повече от 5 неизвинени отсъствия. Срокът на наказанието е до края на учебната година.

/3/ Наказанието  “извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет за нарушения на правилника като грубо държание и прояви, нарушаване дисциплината в часовете, увреждане на материалната база, накърняване авторитета и достойнството на учителя, нарушаване забраната за тютюнопушене на забранените места, явяване в състояние което не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, направени повече от 7 неизвинени отсъствия. Наказаните ученици се лишават от стипендия. Срокът на наказанието се определя в заповедта за налагането му.

Дейностите в полза на училището са участие в отстраняване на последиците от умишлено замърсяване  или увреждане на материалната база в училище /почистване на двора на училището и задния вход към него, почистване на снега, на учебните работилници, на класните стаи и коридорите/

/4/ Наказанието “предупреждение за преместване в друго училище” се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет за основни нарушения на правилника като системно и грубо държание и прояви, нарушаване дисциплината в часовете, увреждане на материалната база, накърняване авторитета и достойнството на учителя, многократно нарушаване забраната за тютюнопушене на забранените места, направени повече от 10 неизвинени отсъствия. Наказаните ученици се лишават от стипендия. Срокът на наказанието се определя в заповедта за налагането му.

/5/ Наказанието “преместване в друго училище” се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет при особено тежки прояви и нарушения на ученика – противообществени прояви, рекет, побой, кражби и др. Наказанието може да се наложи и при направа на 15 неизвинени отсъствия. Наказанието не може да се наложи на ученици от последен гимназиален клас. Срокът на наказанието е до края на учебната година.

             /6/ Наказанието “преместване от дневна форма на обучение  в самостоятелна форма на обучение” се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет като крайна мярка при особено тежки нарушения. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на педагогическия съвет може да присъства и родителят или настойникът на ученика.

            Чл.117./1/.Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник и ППЗНП, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училището до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

            /2/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

            /3/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в ППЗНП, освен наказанията по чл.116 ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

            /4/ Мярката намаляване на поведението се налага заедно с наказанията по чл.116 ал.1.

            Чл.118.Преди налагане на наказанието по чл.139,ал.1,т.1 от ППЗНП “ забележка” се спазва следната процедура:

1.Класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника. Изх. номер на уведомителното писмо се записва в дневника на класа.

2.Класният ръководител е длъжен да проведе разговор с ученика и родителя.

3.Класният ръководител е длъжен да подаде докладна до директора.

4.Директорът е длъжен преди налагане на наказанието “ забележка” да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

            Чл.119.Преди налагане на:

          наказанието по чл.139,ал.1,т.2 от ППЗНП “извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време”,

          наказанието по чл.139,ал.1,т.3 от ППЗНП “предупреждение за преместване в друго училище”,

          наказанието по чл.139,ал.1,т.4  от ППЗНП  “преместване в друго училище”,

          наказанието по чл.139,ал.1,т.5 от ППЗНП  „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение -за ученици навършили 16-годишна възраст се спазва следната процедура:

1.Класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника при направа на 7/10/14/14 неизвинени отсъствия. Изх. номер на уведомителното писмо се записва в дневника на класа.

2. Класният ръководител е длъжен писмено да уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

3.Класният ръководител е длъжен да проведе разговор с ученика, родителя.

4.Родителят попълва декларация по образец, която се съхранява от класния ръководител до края на учебната година.

5.Класният ръководител е длъжен да уведоми Дирекция “Социално подпомагане”. Входящият номер и датата на уведомителното писмо се вписват вдневника на класа.

6.Преди налагане на наказание ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на ученика с цел защита на неговите права и интереси.

7. Класният ръководител е длъжен да подаде докладна до директора при направени 7/10/14/15 неизвинени отсъствия.

8.Директорът е длъжен преди налагане на наказанията да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, като и ученици.

           Чл.120.За всяко производство за налагане на наказание по чл. 116 ал.1 /чл.139 ал.1 от ППЗНП/ и на мярката по чл.139, ал.5 от ППЗНП се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

           Чл.121.В заповедта на директора за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

Заповедта може да се обжалва пред министъра на образованието, младежта и науката.

           Чл.122.След налагане на наказанието “Забележка” класният ръководител е длъжен да информира педагогическия съвет за провеждане на допълнителна педагогическа работа с наказания ученик.

           Чл.123.Наказанието “преместване в друго училище” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.

           Чл.124./1/ Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

            /2/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

            /3/ След изтичане на наказанието по чл.139 ал.1 т.4 от ППЗНП ученика може по свое желание да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

           Чл.125./1/ Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

            /2/ Наложените наказания се обявяват от класния ръководител пред класа.

            Чл.126. Учениците обучавани в задочна форма на обучение при допуснати 60 отсъствия по неуважителни причини се наказват с преместване от задочна в самостоятелна форма на обучение.

           

РАЗДЕЛ V. ДЕЖУРНИ УЧЕНИЦИ

 

           Чл.127.Дежурните ученици отговарят за дисциплината  и работата на съответната паралелка в учебно време.

           Чл.128.Дежурните ученици контролират реда и хигиената в класната стая, почистват  дъската.

           Чл.129. Дежурните ученици, при започване на учебния час, докладват на учителя за отсъстващите ученици.

           Чл.130. При отсъствие на преподавател поддържат връзка с дежурния учител на етажа за

промени в разписанието на учебните часове за деня.

           Чл.131. В началото и в края на учебните занятия дежурните ученици докладват за състоянието на класната стая. При възникнали нарушния и нанесени материални щети дежурните ученици незабавно уведомяват дежурния учител на етажа или класния ръководител. При неспазване на това изискване дежурните се смятат за съпричинители на извършеното нарушение

 

РАЗДЕЛ VI. РИТУАЛИ,СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА

 

            Чл.132. Ритуали свързани със знаменните групи.

1.     За знамето на Република България – избор на групата става от Учителския съвет.

2.     За знамето на училището:

          избор на групата е от Педагогическия съвет;

          смяната на знаменната група става при изпращане на абитуриентите;

3.     Униформа на знаменните групи :

          бяла блуза ;

          черен панталон, черна пола, черни обувки;

          трикольорна лента, бели ръкавици;

4.     Посрещането на знамето на училището става с училищния химн или подходяща музика.

5.     Издигането на националния флаг е с изпълнение на химна на Република България .

6.     Мястото на провеждане на ритуалите е в зависимост от сценария на съответното тържество.

7.     Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден .

8.     В часа на класа да се обсъждат ритуалите и символите в училище.

9.     Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС.

10.  Отговорниците, определени в Годишния план на училището предлагат проектосценарий на ПС една седмица преди откриване на учебната година и 20 дни по – рано  за останалите тържества и спортни изяви.

11.  Учителят по физическо възпитание и спорт построява учениците в зависимост от акцента на тържеството.

12.  За всички тържества се уведомява РДВР и се изисква тяхното съдействие.

13.  Спортно – туристическите празници да се провеждат след приемане на годишен календарен план.

            Чл.133.  Награди:

            Училището учредява свой награден фонд, за който се отделят средства от родителското настоятелство, спонсорство, стопански инициативи и др.

          За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена научна дисциплина, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават следните награди:

          Похвала от директора на училището или ПС с вписване в дневника на класа и ученическата книжка на ученика;

          Похвална грамота;

          Благодарственно писмо за достойни прояви;

          Предметна награда.

          Наградите се присъждат от ПС, класния ръководител, административното ръководство.

 

 РАЗДЕЛ VII. УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НАУЧИЛИЩЕТО.

 

                        Чл.134.Съставът и ръководството на ученическия съвет на училището се определя от ученическите съвети на класовете.

Ученическият съвет на училището участва в:

          определяне на наказанието и награждаването на ученици;

          организиране на извънкласните и извънучилищните форми;

          организиране и провеждане на училищни мероприятия.

Ученическият съвет на училището има право да:

          събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия;

          предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно- възпитателната работа;

          участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на педагогическия съвет.

 

РАЗДЕЛ VIII.БИБЛИОТЕКА

 

                        Чл.135. Всички ученици в училището имат право да ползват библиотечния фонд, след като бъдат записани като редовни читатели.

          При промяна на адресната регистрация читателят е длъжен да уведоми за това училищния библиотекар.

          При преместване в друго училище или напускане на учебното заведение читателят е длъжен да се издължи на библиотеката.

          При трайна загуба илиповреда да го замени с идентичен екземпляр или да заплати обещетение в размер не по малък 3 пъти стойността по пазарни цени.

 

 

РАЗДЕЛ IX. УЧЕБНИЦИ

 

Чл.136.В училището се използват учебници /Съгласно утвърден от министъра на образованието, младежта и науката списък на одобрените учебници/ и учебни помагала, които подпомагат усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции в училищното обучение.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 
РАЗДЕЛ I.ДИРЕКТОР

 

           Чл.137.Директорът като орган за управление на училището:

          организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

          спазва и прилага ДОИ;

          представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица;

          осигурява безопасни и здравословни условия на труд и възпитание;

          сключва и прекратява договори със своя персонал;

          обявява свободните работни места в Дирекция „Бюрото по труда” и РИО в 3-дневен срок от овакантяването им;

          обявява в тридневен срок в РИО освободените от учениците места в училището;

          съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

          награждава и наказва ученици;

          награждава и наказва учители, служители и др. персонал;

          подписва и подпечатва документацията, водена и издавана в училището;

          отговаря за правилното водене и съхраняване на училищната  документация;

          председателства ПС.

   Чл.138.Конкретните права и задължения на директора са уредени в длъжностната му характеристика,ППЗНП и Правилника за вътрешния ред на училището.

 

РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ/ПС/

 

                Чл.139.Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема правилника за дейността на училището;

2. приема училищните учебни планове;

3. избира формите на обучение;

4. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

5. определя начина на приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “Предупреждение за преместване в друго училище”, “Преместване в друго училище до края на учебната година” и “Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение”- за ученици навършили 16-годишна възраст;

8. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

9.взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите на чл. 84, ал. 2 т. 1 от ППЗНП.

10.взема решение за преместване на ученици от задочна в самостоятелна форма на обучени в случаите на чл. 126 от настоящия правилник.

      Чл.140. Педагогическият съвет на училището включва в състава си учителите и медицинското лице.

      Чл.141. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко на две трети от числения му състав.

      Чл.142. Решенията на педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите) или от началника на РИО.

      Чл.143. За всяко заседание на педагогическия съвет се води отделен протокол от избран от него протоколчик. Протоколите се вписват в книга за протоколите от заседанията на ПС.

      Чл.144. Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след отправена писмена молба до председателя на педагогическия съвет и получено разрешение.

ГЛАВА ПЕТА.

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

           Чл.145.Задължителната училищна документация е съгласно изискванията на ППЗНП и Наредба №4/16.04.03г.за документите в системата на народната просвета

           Чл.146.В училището се водят книги за инструктаж по охрана на труда

           Чл.147.Задължителната училищна документация се съхранява съгласноизискванията на Наредба №4/16.04.2003г.за документите в системата на народната просвета

           Чл.148. Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод.

           Чл.149.Учителите и служителите нямат право да ксерокопират дневници, лични картони, бележници, лични досиета и други документи, получени в училището по служебен път.

           Чл.150.При допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован,грешката се зачертава с една линия с червено мастило, след което се нанася поправката. Поправката се заверява от директора и се подпечатва с печата на училището.

     Чл.151.При грешка в документ, който не е прошнурован и прономерован, същият се унищожава и се изготвя нов.

 

ГЛАВА ШЕСТА

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО

 

           Чл.152.В края на всяка учебна година се извършва пълна годишна инвентаризация и брак на дълготрайните материални и нематериални активи на училището.

           Чл.153.Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от училищния директор.

           Чл.154.Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват училищното имущество и сграда.

           Чл.155.Учениците са длъжни да:

1.Опазват МТБ на училището

2.Да възстановят щетата при нарушение по т.1 по един от следните начини:

          заплащане в касата на училищетов 10 дневен срок, като се заплати пазарната стойност,ремонта, услугата.

          материално възстановяване на съответния предмет

          ако щетата е невъзвратима по гореизложените начини, да се положи възпитателен труд.

          на невъзстановили щетите ученици се налагат административни наказания

           Чл.156.При неспазване на чл. 155  се налага наказание по чл.139,ал.1 от ППЗНП

           Чл.157.При установени щети в края на учебния ден без установен извършител, възстановяването се поема от всички класове, пребивавали в стаята или работилницата.

 

ГЛАВА СЕДМА

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

РАЗДЕЛ I. СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

                        Чл.158.Синдикалните организации са обществени организации, в които  работниците и служителите от училището имат право да се сдружават и защитават своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.

 

РАЗДЕЛ II. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл.159. Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на училището.

Чл.160. Съставът, устройството, структурата, функциите и цялостната дейност на училищното настоятелство са уредени с устав, изготвен на базата на правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства, издаден от министъра на образованието и науката.

Чл.161.Училищното настоятелствоподпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми.

 

ГЛАВА ОСМА

РОДИТЕЛИ

 

             Чл.162.Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

      Чл.163.Да подпомагат дейноста на училището в протводействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

             Чл.164.Родители или настойници, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба съгласно ЗНП.

             Чл.165.Родителите имат следните права:

1. периодично  да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно  за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

6. да участват в училищното настоятелство;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

             Чл.166.Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2 да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

3. да не допускат явяване на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

5. да се явяват в училище когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

6. редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си;

7. да уведомяват писмено класния ръководител при отсъствие на детето по семейни причини;

8. да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училищната институция;

9. да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си;

10. да контролират свободното време на своите деца;                   

11. при възникнали въпроси от страна на родителите, последните могат да си уредят среща със съответните учители, а при необходимост от спешна среща, без предварителна уговорка– влизането в училището става с присъствието на дежурния учител и след вписване на личните данни на посетителя в съответната книга;

12. не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти възникнали между неговото дете и друг ученик, без присъствието на родител на другия ученик и на учител.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.167. Финансирането на дейността на училището се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОМН.

Чл.168. Размерът на средствата се определя  на основание чл.42, ал.1 от ЗНП.

Чл.169. Чрез държавния бюджет се осигуряват средства за работни заплати, стипендии, осигурителни вноски и поддържане на материално-техническата база.

Чл.170. Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган за одобрение.

Чл.171. Средства за подпомагане на училището могат да се набират и чрез собствени приходи по смисъла на чл. 44 от ЗНП, дарения, спонсорство, благотворителна дейност и други дейности, регламентирани в устава на училищното настоятелство,  както и чрез разработване на проекти.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И СИГУРНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

 

            Чл.172. Училищната  сграда, двора и учебните работилници са неразделно цяло, ограничено пространство между улиците: “Патриарх Евтимий”, “Неофит Рилски”, жилищна кооперация и “Фарма”.

            Чл.173. В сградата се осигурява пропускателен режим от помощно-обслужващия персонал в училището.

 

 

ПРЕХОДНИ   И   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 1 от 16.09.2013 г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

§2. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал – Педагогическия съвет.

§3. Правилникът е изготвен на основание § 8 от ПЗР на ППЗНП и е в съответствие с ЗНП и ППЗНП.

§4. При изготвянето на правилника са ползвани действащите към момента нормативни документи.

§5. Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

§6. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.

§7. С настоящия правилник са запознати педагогическият и непедагогическият персонал на училището и учениците.

§8. Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване учителите, служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ и ППЗНП