Квалификация на ПС

  1. Целеви групи и обхват на квалификационната дейност:

Дейностите, заложени в плана за квалификация на Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” през учебната 2022/2023 година  са предназначени за:

  1. Директор и заместник – директор;
  2. Новоназначени учители;
  3. Учители в VІІІ – ХІІ клас;
  4. Педагогически съветник.
  5. План за квалификация

 VІII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ. Извънучилищна квалификационна дейност

 

За период 12.07.2021 г. до 20.07.2021 г. се проведе обучение на педагогическите специалисти от ПГТ „Коста Петров“, с. Борован, на тема „Иновативно училище“.

Присъствената част на обучението беше в рамките на 3 дни – от 12.07.2021 г. до 14.07.2021 г., от 15.07.2021 г. до 20.07.2021 г. продължи в платформата kursove.teacher.bg

Б. Вътрешноучилищна квалификационна дейност

 

Период на провеж-

дане

Тема на квалифика-ционната дейност Форма на провеж-дане Целева група Обучител/ ръководител на квалифика-ционната форма Брой акаде-мични часа Отгова-рящ за провежда-нето
септември 1.Работа с електронен дневник – генериране на протоколи за изпити практикум Всички педагогически специалисти Антоанета Иванова 3 Председа-тел на комисията по квалифи-кационна дейност
октомври 1.Онлайн инструменти за създаване на тестове -Google Forms и Microsoft Forms практикум Всички педагогически специалисти Снежана Иванова 3 Учител по ИТ

 

 

ноември 1.Приобща-ващо образование: Работа с ученици със специални образовател-ни потребности в индиви-дуална форма на обучение Работна среща Всички педагогически специалисти Надя Иванова 2 Ресурсен учител

 

 

декември

 

1.Приобща-ващо образование: Работа в екип Споделяне  на добри практики Всички

педагогически специалисти

Жасмина Евтимова 1 Педагоги-чески съветник

Образова-телен медиатор

януари 1.Профе-сионална подготовка: Национални изпитни програми Работа в методи-ческото

обедине-ние

МО на учителите по професионал-на подготовка Петя Лазарова 2 Председа-тел на МО

 

 

февруари 1.Общообра-зователна подготовка: Анализ на резултатите по общообразо-вателните предмети след приключва-не на първи учебен срок Работа в методи-ческото

обедине-ние

МО на учителите по общообразователна подготовка Петя Панова 2 Председа-тел на МО

 

март 1. Работата на наставни-ка в образо-вателната система Беседа Всички

педагогически специалисти

Полина Рогашка 1 Заместник

директор

 

април 1.Специфика на работата с ученици в самостоятел-на форма на обучение Работна среща

 

Всички педагогически специалисти Мирослава Костова 1 Класни ръководители на ученици в СФО
юни 1.Портфолио на учителя Споделяне на добри практики Всички педагогически специалисти Антоанета Иванова 3 Председа-тел на комисията по квалифи-кационна дейност

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Информационна платформа за педагогически специалисти (mon.bg)