Месец април е месецът на кариерното ориентиране. В тази връзка сме създали кратко видео за дейността „Панорама на професиите“. Новата професия „Полевъдство“ със специалност „Растениевъд“, дава следните предимства при завършен XII клас:

1. Диплома за завършено средно образование и свидетелство за II-ра степен на професионална квалификация по професията „Растениевъд“.

2. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

3. Придобиване на право за явяване на изпит за категория „Ткт“ и за управление на МПС, категория „В“.

4. Учениците придобиват също и право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

 

ПГМСС