ДЗИ и НВО

МАТУРИ 2024

 

 

 

 

2._инструктаж_зрелостник_ДЗИ_2023

3._инструктаж_квестор_ДЗИ_2023.docx

3._инструктаж_ученик_10НВО_2023

6._инструктаж_квестор_10 НВО_2023

МАТУРИ 2023

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература   –  19 май 2023 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 3.02 – 18.02.2023 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 18.05.2023 г.– получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  –  24 август 2023 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                                  –  25 август 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      в периода 28 август – 01  септември 2023 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 27.06 – 08 .07.2023 г.– подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
 • до 23.08.2023 г.– получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията. Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от деловодството на гимназията.

 

Въпроси свързани свързани с полагането на държавни зрелостни изпити често задавани от ученици и родители

Най-често задавани въпроси от ученици  и  родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити

Мога ли да се явя на матури?

 • Да, ако си завършил успешно учебната година (т.е. имаш минимум „среден (3)“ по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е явяването ми на матури?

 • Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е необходима диплома за средно образование?

 • За да кандидатстваш във висше училище или да започнеш работа.

Трябва ли да се явявам на държавни квалификационни изпити?

 • Без успешно полагане на държавен квалификационене изпит няма да получиш свидетелство за професионална квалификация.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

 • По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап.

Колко са задължителните матури?

 • Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората по профилиращ предмет или Държавен-квалификационен изпит.

Какво става, ако получа слаб (2) на един от двата задължителни изпита?

 • Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

Колко пъти може да се явявам на матура?

 • Неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

Може ли да си повиша оценката от матурата?

 • Не. Оценките са окончателни.

Каква е продължителността на всяка матура?

 • Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

Върху какъв материал обхващат матурите, които трябва да положа?

 • Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на:

www.mon.bg

в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

Кога се провеждат матурите?

 • Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

 • Трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. Не можеш да променяш желанията си след подаване на заявлението.

Кой ще проверява матурите?

 • Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

 • В дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

 • Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

 • Да. Някои висши учебни заведения признават оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

 

 

 

Национално външно оценяване /НВО/ – за 10. Клас 2022 -2023 година.

Нормативна уредба:

Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ чл.119, чл.131
Наредба №11 от 1.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл.45, чл.52.
Заповед № РД09 – 4065/ 30.08.2022 г. на МОН за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите за организацията,
провеждането и оценяването на изпитите от НВО в X клас през учебната 2022 – 2023 година
НВО се организират и провеждат от МОН.
НВО се провеждат в края на първия гимназиален етап на средната степен на образование за установяване степента на постигане на компетентностите за етапа, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.
НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение
На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.
Форматът на НВО за учениците от X клас по учебните предмети, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

НВО се провеждат по учебните предмети, както следва:

 1. Български език и литература
 2. Математика

Тестът по БЕЛ включва 23 задачи:

– 14 задачи с избираем отговор;
– 6 задачи с кратък свободен отговор;
– 1 задача за редактиране;
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача за създаване на текст.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатите от НВО по БЕЛ в края на X клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Тестът по математика включва общо 17, от които:

– 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилния;
– 2 задачи с разширен свободен отговор за решаване на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.
Учениците могат да ползват свитък с формули.

 Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатите от НВО по математика в края на X клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

https://web.mon.bg/bg/100458