Училищен екип

Училищен екип

Светлозар Димитров Граховски        Директор

Евгения Чалъкова                                  Главен счетоводител

Лидия Докова                                           ЗАТС

Йорданка Кузманова                             Старши учител математика и физика

инж. Румен Петров Иванов                 Старши учител по практическа подготовка

инж. Николина Петрова Винева        Старши учител теоретична подготовка

инж. Албена Димитрова Винчева      Старши учител теоретична подготовка

инж. Мицко Христов                              Старши учител теоретична подготовка

инж. Калин Андреев Петков                Старши учител по практическа подготовка

инж. Желязко Стефанов Монов          Учител по  Информатика и ИТ

Мариета Тончева Бешева                     Старши учител Руски език

Даниела Велчева                                    Старши учител Български език

Красимир Адамов                                   Философски цикъл

Пламен Христов  Татолов                    Старши учител физическо възпитание и спорт

Иванка Атанасова                                  Помощен персонал