Профил на купувача

  1. Вътрешни правила за обществени поръчки в ПГ „З. Зограф“

ob. porychki

2. Вътрешни правила за поддържане профила на купувач

vytr pravila kupuvacha

3. Заповед

 zapoved_vytr pravila

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ПГ „З. Зограф“ за 2016 г.

vytr pravila – 2016 г.