Проекти

Училището участва по национален проект „Заедно за всяко дете“ дейност 1, по модул „Подпомагане на екипите за обхват“

Училището ни бе одобрено за участие в проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Дейностите по проект №BG05M2OP001-5.001-0001