СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

04.12.2023г.  за длъжност –  учител в ГЦОУД I-IV клас, класирани по следния ред:

1.Заявление с  Вх.№ УР-712/29.11.2023г.

2. Заявление с вх. № УР-715/30.11.2023г.

3.Заявление с вх. № УР-710/29.11.2023г.

свободно работно място

ОУ „Панайот Волов“обявява свободно работно място

на длъжност –  учител в ГЦОУД I-IV клас / до завръщане на титуляра/

докумети се приемат от 28.11.2023г. до 30.11.2023г.

констативен протокол

Във връзка с обявено свободно работно място за учител  начален етап и

Заповед № РД-10-225 /06.11.2023 г. на Директора на ОУ „Панайот Волов“ град Пловдив, комисия в състав:

Председател: Севджан Читальова, ЗДУД

Членове:

1. Марияна Ангелова,главен учител

2. Светла Нейкова, старши учител в начален етап

След проведено събеседване с допуснатите кандидати, комисията класира:  

  1. Радка Георгиева Карагяурова – 41 т.
  2. Дарина Ивайлова Иванова – 29 т.
  3. Димитър Ганчев Кочанов – 25 т.

 

Във връзка с обявено свободно място за ЗДУД и   Заповед № РД-10-187 /30.10.2023 г. на Директора на ОУ „Панайот Волов“ град Пловдив, комисия в състав:

Председател: Севджан Читальова, ЗДУД

Членове:

1. Марияна Ангелова, главен учител

2. Светла Нейкова, старши учител в начален етап

разгледа постъпилите документи за длъжност: заместник -директор УД ,

след проведено събеседване с кандидатите, комисията  класира в следния ред :

  1. Даниела Панчева – 43 точки
  2. Елена Алексиева- 23 точки

Във връзка със  Заповед № РД-10-186/30.10.2023г. на Директора на ОУ „Панайот Волов“ град Пловдив, комисия в състав:

Председател: Севджан Читальова, ЗДУД

Членове:

1. Светла Нейкова, старши учител в начален етап

2. Златка Дичева, старши учител   в начален етап

разгледа постъпилите документи за длъжнаст – начален учител с английски език, след проведено събеседване с кандидатите, комисията  класира в следния ред :

1. Тоня Манолава -20 точки

2. Милка Петкова – 18 точки

3.Димитрия Болчинова – 17 точки

 

ОБЯВЕНО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ В ГЦОУП

Във връзка Заповед № РД–10-668/27.02.2023г. на Директора на ОУ“ Панайот Волов“ гр. Пловдив, комисия в състав:

Председател: Севджан Читальова, ЗДАСД

Членове: 1. Дияна Янкова, старши учител в начален етап

2. Светла Нейкова, старши учител начален етап

разгледа постъпилте документи за длъжността учител в ГЦОУП, след проведено събеседване с кандидатите, класира в следния ред:

  1. Звездиана Василева  -21 т.
  2. Милка Петкова – 20т.
  3. Маруся Иванова -18т.