ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ

В ОУ “ Панайот Волов“ гр. Пловдив на 08.01.2024 г. за учебната 2023/2024 г. стартираха 8 групи по  НП “ Занимания по интереси „

1. Група “ Работилничка за усмивки“ – ръководител Татяна Грозева

2. Група „Обичам да чета“ – ръководител Златка Дичева

3. Група „Многознайковци“ – ръководител Радка Карагяурова

4. Група „Приятели на книгата“- ръководител Цветелина Игнатовска

5. Група „Многознайко“- ръководител Светла Нейкова

6. Група „Уча и играя“ – ръководител Янка Петкова

7. Група „Забавен анлийски език“ – ръководител Владимир Красимиров

8. Група “ Да знаем и можем повече по български език и литература“ – ръководител Димитрийка Стоянова

В ОУ “ Панайот Волов“ гр. Пловдив за  учебната 2023/2024г. от 19.10. 2023г.  стартираха 2 групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

1. Модул 1 – Спорт по НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ – 1 група с ръководител Янка Петкова.

2.Модул 1 – Спорт по НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ – 1 група с ръководител Христо Пенев.

 

 

                                                       учебна 2022/2023г.

В ОУ “ Панайот Волов“ гр. Пловдив  от 14.10.2022г. за  учебната 2022/2023г. стартират 4 групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

1. Модул 1 – Спорт по НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ – 2 групи с ръководител Янка Петкова.

2. Модул 2 – Изкуства по НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ – 2 групи с ръководител Сийка Хълбукова.

Групите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ са  до 14.09.2023г.

 

ОУ „Панайот Волов“ през 2021/2022 учебна година участва и работи по проект

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

В изпълнение на дейност 2 по проекта„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“е проведено обучение на 93 ученици от I и II клас за периода 16.09.2021г. до 23.09.2021г.

ОУ „Панайот Волов“ през 2020/2021 учебна година участва и работи по

Национални програми и Проекти.

  1. Национална програма “Занимания по интереси“
  1. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
  2. Национална Програма “ Без свободен час“
  3.  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
  4. Проект  BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
  5. Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“