ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ

В ОУ“ Панайот Волов“ гр. Пловдив  от 14.10.2022г. стартират 4 групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

1. Модул 1 – Спорт по НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ – 2 групи с ръководител Янка Петкова.

2. Модул 2 – Изкуства по НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ – 2 групи с ръководител Сийка Хълбукова.

Групите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ са  до 14.09.2023г.

 

ОУ „Панайот Волов“ през 2021/2022 учебна година участва и работи по проект

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

В изпълнение на дейност 2 по проекта„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“е проведено обучение на 93 ученици от I и II клас за периода 16.09.2021г. до 23.09.2021г.

ОУ „Панайот Волов“ през 2020/2021 учебна година участва и работи по

Национални програми и Проекти.

  1. Национална програма “Занимания по интереси“
  1. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
  2. Национална Програма “ Без свободен час“
  3.  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
  4. Проект  BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
  5. Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“