КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ДИРЕКТОР
Маргарита Йорданова

НАЧАЛЕН ЕТАП
Лидия Пепелянкова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на I клас
Виктория Йорданова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на II клас
Ива Станимирова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на III клас
Елена Христова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IV клас
Йорданка Венкова – старши учител в I – IV клас, дейности в целодневна организация на учебния ден (сборна група I и ІІ клас)
Марияна Крумова-Мишева – учител в І – ІV клас, дейности в целодневна организация (сборна група от IІІ и IV клас)

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Елка Стефанова – старши учител по БЕЛ, кл. р-л на VІ клас
Мая Видрова-Гюрева – старши учител по английски език, кл. ръководител на V клас
Лъчезар Христов – учител по география и икономика и история и цивилизации
Елена Данкова – учител по математика и информационни технологии
Светла Янкова – лектор природни науки

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Светла Миланова – счетоводител

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Елисавета Данаилова