КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ДИРЕКТОР
Маргарита Йорданова

НАЧАЛЕН ЕТАП
Йорданка Венкова- старши учител в I – IV клас, кл. р-л на I клас
Лидия Пепелянкова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на II клас
Виктория Йорданова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на III клас
Ива Станимирова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IV клас
Марияна Байчева – старши учител в I – IV клас, дейности в целодневна организация на учебния ден (сборна група I и ІІ клас)
Елена Маринова – учител в І – ІV клас, дейности в целодневна организация (сборна група от IІІ и IV клас)

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Елка Стефанова – старши учител по БЕЛ, кл. р-л на VІI кл.
Мая Видрова-Гюрева – старши учител по английски език, кл. р-л на VI кл.
Елена Данкова – учител по математика и информационни технологии, кл. р-л на V кл.
Лъчезар Христов – учител по география и икономика и история и цивилизации
доц.Светла Янкова – лектор природни науки
Венелина Венева-Матеева – учител по физическо възпитание и спорт

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Светла Миланова – счетоводител

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Елисавета Данаилова