КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ДИРЕКТОР
Маргарита Йорданова-Любенова

НАЧАЛЕН ЕТАП
Виктория Йорданова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на I клас
Ива Станимирова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IІ клас
Йорданка Венкова- старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IІI клас
Лидия Пепелянкова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IV клас
Елена Маринова – учител в І – ІV клас, дейности в целодневна организация (сборна група от I и IІ клас)
Марияна Байчева – старши учител в I – IV клас, дейности в целодневна организация на учебния ден (сборна група IІІ и ІV клас)

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Мая Видрова-Гюрева – старши учител по английски език, кл. р-л на V кл.
Елена Данкова – учител по математика и информационни технологии, кл. р-л на VIІ кл.
Ина Харалампиева – старши учител по БЕЛ, кл. р-л на VІ кл.
Лъчезар Христов – учител по география и икономика и история и цивилизации
доц.Светла Янкова – лектор природни науки
Венелина Венева-Матеева – учител по физическо възпитание и спорт

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Светла Миланова – счетоводител

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Елисавета Данаилова