КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ДИРЕКТОР
Маргарита Йорданова

НАЧАЛЕН ЕТАП
Виктория Йорданова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на I клас
Ива Иванова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на II клас
Елена Христова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на III клас
Ирена Стоянова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IV клас
Лидия Пепелянкова – старши учител в I – IV клас, дейности в целодневна организация на учебния ден (сборна група III и IV клас)
Марияна Крумова-Мишева – учител в І – ІV клас, дейности в целодневна организация (сборна група от I и II клас)

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Елка Стефанова – старши учител по БЕЛ, кл. р-л на V клас
Мая Видрова-Гюрева – старши учител по английски език, кл. р-л на VII клас
Лъчезар Христов – учител по география и икономика и история и цивилизация
Атанаска Деспотова – лектор по математика
Светла Янкова – лектор природни науки

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Светла Миланова – счетоводител

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Елисавета Данаилова