Обществен съвет

12.11.2021 г.

Покана Обществен съвет за 07.09.2021

Обществен съвет

 

 

 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2016

ПРОТОКОЛ N: 1

Днес, 28.09.2016 год. се проведе заседание на Обществения съвет към Основно училище „Петко Рачов Славейков“ – с.Средногорци.

На заседанието присъстват:

1.      Соня Росенова Дерменджиева –  тел.: 089763****

2.      Хасан Хайриев Чиев – тел.:089660****

3.      Светлан Христов Младенов –  тел.: 089546****

4.      Миглена Аделинова Илъкова – Ангарова –  тел.: 089220****

5.      Сабри Хилмиев Караисеинов –  тел.: 089363****

6.      Радостина Росенова Димитрова-, тел.: 089225****

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Избор на председател, секретар и резерв на Обществения съвет

2.      Разглеждане на учебните планове за ! и V клас, съгласно Закона за

предучилищно и училищно образование

3.      Запознаване с проекта „Твоят час“ и избор на двама представители.

4.      Запознаване с училищната дейност към момента.

5.      Разни – изготвяне на график за срещите на обществения съвет.

След направените разисквания се взеха следните решения:

По първа точка – С единодушно решение за Председател на Обществения съвет бе избрана Соня Росенова Дерменджиева; Секретар – Миглена Аделинова Илъкова – Ангарова и резервен член – Радостина Димитрова.

По точка втора – Обществения съвет прие с пълно мнозинство, предложените учебни планове за ! и V клас.

По трета точка- Госпожа Албена Каралийска- Директор на ОУ „Петко Рачов Славейков“, запозна присъстващите с предстоящия проекта „Твоят час“ и се пристъпи към избор на двама представители, които ще се включат в работата по него. С пълно мнозинство бяха избрани г-жа Соня Дерменджиева и г-жа Миглена Ангарова.

По четвърта точка – Г-жа Каралийска запозна Обществения съвет с училищната дейност към момента и сподели за проблема, свързан с избор на фирма за изхранване на децата в училище. Присъстващите се ангажираха да потърсят варианти за решаване на възникналия казус.

По пета точка – В точка разни бе определен график за провеждане на срещите на Обществения съвет както следва:

–          19.12.2016 год.

–          20.02. 2017 год

17.05.2017 год.

Обществен съвет
Представител на: Телефон Година на включване Статус
Захра Боюклиева – член финансиращ орган 0895666**** 2016 заместник
Миглена Аделинова Ангарова – член родители 089220**** 2016 титуляр
Радостина Росенова Димитрова – член родители 089225**** 2016 заместник
Сабри Хилмиев Караисенов – член родители 089363**** 2016 титуляр
Светлан Христов Младенов – член финансиращ орган 089546**** 2016 титуляр
Соня Росенова Дерменджиева – председател родители 089763**** 2016 титуляр
Хасан Хайриев Чиев – член родители 089660**** 2016 титуляр

 

СЪСТАВ

  1. Соня Дерменджиева – председател
  2. Миглена Илъкова-Ангарова – секретар
Членове: Светлан Младенов
                     Сабри Караисеинов
                     Хасан Чиев
 Резервни членове:
                        Радостина Димитрова
                        Захра Боюклиева