Проекти

BG05M20P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Занимания по интереси

С грижа за природата!
Ученици от 3-ти и 4-ти клас от клуб „Млад природозащитник“ с ръководител г-жа Елза Мелконян засадиха дървета и изработиха къщички за птици.

С новите шкафчета, осигурени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ учениците от начален етап идват на училище с олекотени раници.

 

 

От 15.10.2017 г. стартира Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Създадени са осем групи за преодоляване на образователни затруднения по Български език и литература и Математика.

http://tvoiatchas.mon.bg/

От 15.10.2016 г. стартира Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Създадени са осем групи за преодоляване на образователни затруднения и четири групи за занимания по интереси.

твоят_час

ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“