Занимания по интереси

В ОУ„Христо Ботев“ –с. Лудогорци бе проведено анкетно проучване за 2020-2021 учебна година, за интересите и нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас във връзка със заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование.
След анализ на резултатите от анкетните карти бяха сформирани 4 групи за занимания по интереси.
1. Клуб “Природа и здраве“-2-ри клас
2. Клуб „Дигитален свят“- 5 и 6 –ти клас
3. Клуб „Футбол“-5,6,7-ми клас
4. Клуб „Родолюбец”- 6 и 7-ми клас
Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.