Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА:

http://tvoiatchas.mon.bg/

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

–––––––––––––––––––––––-

За  2017/2018 година са сформирани следните групи:

I. Дейности по интереси и ръководители:

1. „Бит и традиции на българина“ – Емине Муслева

2. „Играя и уча английски език“ – Фатима Йълдъс

3. „Моят най-добър приятел – книгата“ – Мария Причкапова

4. „Природолюбител“ – Аки Сеирски

5. „Светът през нашите очи“ – Джемиле Моллаибрахим

6. „Сръчко“ – Медие Анева

II. Дейности за преодоляване на обучителни затруднения и ръководители:

1. „Искам да бъда грамотен 4 клас“ – Джемиле Муслева

2. „Математика 5 клас“ – Фатма Шехова

 

Д О К У М Е Н Т И

Анкетна-карта

Заявление-и-декларация-за-информирано-съгласие

Индивидуална-образователна-карта

 


За  2016/2017 година са сформирани следните групи:

I. Дейности по интереси и ръководители:

1. Клуб „Млад фотограф“ – Джемиле Мисанкова

2. „От раклата на баба “ – Джемиле Муслева

3. „Майсторски ръце“  – Джемиле Моллаибрахим

4. „История на родния край“ – Емине Муслева

5. „Театрална работилница“ – Медие Анева

6. „Рицари на книгата- чета, пиша, рисувам“ – Мария Причкапова

7. „Опознай родния край“ – Фатима Йълдъс

8. „Природолюбител“ – Аки Сеирски

 

II. Дейности за преодоляване на обучителни затруднения и ръководители:

1. „Математика 7 клас“ – Фатма Шехова

_____________________________________________________

 

Д О К У М Е Н Т И 

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Заявление и декларация за информирано съгласие