Документи

Правилник за устройството и дейността на училището 22-23

Правилник за вътрешния трудов ред 22-23

Годишен план 22-23

Програма за превенция на ранното напускане на училище 22-23

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца пи ученици от уязвими групи 22-23

Форми на обучение 22/23

Училищен уч.план 2022/23

Етичен кодекс 2022-23

План за БУОВТ 22-23

План за дейността на комисията за интериора и съхранение на паметта на училището 22-23

План за квалификационна дейност 22-23

План за работа на комисията по опазване на материалната база 22-23

План за работа на медицинския специалист 22-23

План на комисията по етика и жалби 22-23

План на УКБППМН 22-23

Спортен календар 22-23

План на комисията за честване на тържества22-23

План за мероприятията по осигуряване на БУОВТ 22-23

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

План за ръководно-контролна дейност

План за хигиенизиране на училищната сграда