УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Кликнете върху надписа, за да разгледате подробно съдържанието.

Годишен план за дейността на училището

План за контролната дейност на Директора 2022-2023

Вътрешни правила за работна заплата

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Практически насоки в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Механизъм за обхват

Правилник за дейността на училището 2022-2023

Вътрешни правила за защита на личните данни

Правила за осигуряване на реда и сигурността и пропускателния режим

План за квалификационна дейност 2022-2023

Мерки за повишаване качеството на образование

Учебни планове I – VII клас

Етичен кодекс

План на училищния координационен съвет за справяне с тормоза

Правила и процедури за въвеждане  на защитна мрежа за справяне с тормоза

Механизъм и система за мониторинг на насилието

Подкрепа на личностното развитие на учениците

Форми на обучение

Училищна политика за противодействие на  тормоза

Стратегия за развитие на ОУ „Васил Левски“ 2021-2025 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

План за взаимодействието между училищната общност и родителите

УКАЗАНИЯ/НАСОКИ за комуникация и взаимодействие на класните ръководители и педагогическите специалисти с родители на учениците

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.