УЧЕБНИ РЕСУРСИ


Използване на електронни ресурси в образованието

Какво включват електронните ресурси?

В педагогическата литература те се определят с различни термини и понятия, като: компютърни учебни средства, педагогически програмни средства, учебно- компютърни програми, електронни средства за обучение, образователни електронни издания. Електронните образователни ресурси са универсално средство за организация на технологичното обучение в новата информационна среда. Чрез тях може да се получи в разнообразна форма учебна и справочна информация, да се организира процеса на усвояване на знания, да се придобият умения и навици за самостоятелна учебна и практическа дейност, ефективно да се контролират резултатите от обучението.

Иновативни дигитални технологии.
Приложение на дигиталните технологии във всички учебни предмети. Основни възможности и методически решения за използване на дигитални технологии и електронни ресурси. Работа с онлайн приложения.

Работа с интерактивна дъска.
Работа с интерактивна дъска и приложение в учебния процес.

Приложение на ИКТ в образованието.
Формиране на основни компютърни умения за работа с конкретни информационни технологии. Същност, проблеми и тенденции при електронното обучение. Възможност за използване на някои съвременни електронни ресурси при преподаването на предметите.

Формиране на основни умения за работа с бази от данни.
Създаване и интегриране на документи – текст, таблици, слайдове, графични изображения и др. Представяне на основни възможности и дейности.

Изготвяне на дидактически материали с Word за обучението по различни дисциплини.
Теоретична и практическа подготовка за оформяне на структурните елементи на документи с Word, работа с дълъг текст, вмъкване и позициониране на изображения, художествено оформяне на текст, създаване на таблици, диаграми, формули, формуляри и др.

Изготвяне на дидактически материали с Excel за обучението по различни дисциплини.
Теоретична и практическа подготовка за изготвяне на таблична информация и нейното графично интерпретиране. Формират се умения за работа с данни от различен тип, за използване на формули и вградени функции, възможности на Excel за изграждане на бази от данни и др.
Представят се идеи за изготвяне на учебни материали за обучението по ИТ и Технологии и предприемачество.

Технология на изготвяне и използване на интерактивни презентации за обучението по различни дисциплини.
Практически проекти за формиране на умения за проектиране и създаване на мултимедийни презентации чрез използване на разнообразни информационни обекти (текстове, снимки, рисунки, диаграми, таблици, видеоклипове, музикални файлове), за различни типове уроци в обучението. Представят се идеи за реализиране на интерактивност в обучението чрез използване на компютърни презентации.