GDPR

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1109


НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

“ 4. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) При провеждане на националните външни оценявания може да се извършва видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на образованието и науката, началника на регионалното управление на образованието и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането на националните външни оценявания, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение лични данни.“

както и:

„5. Създава се чл. 82а:
„Чл. 82а. (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити се извършва видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на образованието и науката, началника на регионалното управление на образованието и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането на държавен зрелостен изпит, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение лични данни.“

Всички промени вижте на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B88976B2552F6BC6E7EE7290CC8FE017?idMat=130446