Успех

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

Обща цел: да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
Специфични цели: 
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. 
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. 
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия). 
Обща информация за проекта:
Чл.1 (1) Инструкцията определя правилата за изпълнението на дейностите по проекта BG051PO001-02.04.05 0001 "училище за себеутвърждаване Инструменти Архив Форуми Абонамент подготовка към европейски хоризонти". 
(2) Конкретен Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне "Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален Фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието и науката. 
Чл.2 . (1) МОМН, чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" (ДОПР) изпълнява, управлява, организира и контролира дейностите по ПРОЕКТ: BG051PO001-2.4.05-0001 "училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" 
 (2) Цялата кореспонденция, свързана с инструкцията, трябва да бъде в писмена форма, да съдържа регистрационния номер, наименованието на Проекта, и да се адресира до директора на дирекция ДОПР. Проектът е три годишен. 

http://uspeh.mon.bg/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *