Прием

 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

 Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Тест по Български език и литература  – приемен изпит ,  Тест по Математика – приемен  изпит; Български език и литература и География и икономика  от свидетелството за 7 клас

 Банково дело 
Интензивно изучаван чужд език: Английски език

Професионални компетенции и реализация:

Работа с офис техника ;

Набавяне, обработване и използване на икономическа информация;

Извършване на операции по влогонабиране, съхраняване и разпределяне на парични средства;

Изготвяне, разчитане и попълване на банкови документи;

Законосъобразно и достоверно водене на документацията;

Изготвяне на сведения, справки  и доклади.

Възможности за работа в търговски банки, застрахователни  институции, финансови къщи, бюра по труда, социални служби, социално-осигурителни фондове,  юридически и физически лица, ползващи услугите на парично-кредитните институции,валутни бюра.

Икономическа информатика 
Интензивно изучаван чужд език: английски език


Професионални компетенции и реализация:

работа с компютърни системи, периферните   устройства      и мрежи в конкретни словия;

разработване и използване на приложен софтуер за управление на персонала, за човешките ресурси, за счетоводствата на фирмите и поделенията им;

инсталиране и администриране на  необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;

създаване  и използване на web приложения съгласно маркетинговата стратегия на фирмата,  електронните системи за бизнес, търговия и услуги и др.

 Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-информатик" могат да заемат длъжности, които съответстват на "Националната квалификация на професиите" в областта на информатиката, както и в професиите: "Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи";  "Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент"; "Други аналитични специалисти по стопанската ефективност"; "Икономисти"; "Помощен персонал по осигуряване на снабдяването".
Завършилите специалността "Икономическа информатика" могат да се реализират професионално и във всички други сфери на пазарното стопанство.

 

 Оперативно счетоводство 
Интензивно изучаван чужд език: английски език

 РЕАЛИЗАЦИЯ
Оперативен счетоводител в счетоводни къщи и фирми, търговски дружества, кооперации, учреждения, обществени организации, банки, фондации, сдружения и други.

 

 Митническа и данъчна администрация

Интензивно изучаван чужд език: английски език език

Реализация

 Завършилите тази специалност могат да работят във фирми, осъществяващи взаимодействие между стопанските субекти и митническата и данъчната администрация. Както и в митническата и данъчната администрация

 

 Електронна търговия

Интензивно изучаван чужд език: английски език език

Реализация

 Завършилите тази специалност могат да работят във фирми, осъществяващи дейност по създаване и управление на корпоративни интернет сайтове, интернет маркетинг, он-лаин тъговия, електронни разплащания.

 

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС

Без приемни изпити
Специалност: Икономика и мениджмънт
Срок на обучение:
4 години
Балообразуващи предмети:

Математика 
Български език и Литература
География и Икономика

Балът се образува от:

Удвоената оценка по Български език и литература от свидетелството за завършено основно образование

Удвоената оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование

Оценка по география от свидетелството за завършено основно образование

Реализация

Завършилите специалността могат да работят във всички видове фирми, да ръководят и развиват собствен бизнес.

 Скъпи кандидат-гимназисти,  
Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си  – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”.  Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната  среда.
Най-важното днес е да решите:
• Какво искате да постигнете в живота и професията си?
• Дали желаните от вас резултати са реалистични?
• Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?

• Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?   
НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!

 

Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура.  В ФСГ ”Атанас Буров”  вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдатпредприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.

  График на дейностите по приемането на ученици
в държавни и общински училища
за учебната 2013 – 2014 г. след завършен VІІ клас

Балът се образува от:

оценката от тест по Български език и Литература,

Утроената оценка от тест по Математика

Оценкаите по Български език и Литература, и оценката по География от удостоверениоето  за завършен 7 клас.

 •Провеждане на тестовете по:
– български език и литература –
 
21.05.2013 г.
– математика
       
                     23.05.2013 г.
• Подаване на документи за участие в приема на ученици
  – 17-21.06.2013 г.  – I класиране

• Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 26.06.2013 г.
• Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
   27-29.06.2013 г.
• Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 05-08.07.2013 г.

Обявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 04. 07. 2013г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11–12.07.2013г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 15.07.2013г.
• Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  – 16-17.07.2013 г.

Обявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 22. 07. 2013г.


• Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 26.07.2013 г.

График
след завършено основно образование

• Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 03 – 05.07.2013 г.
• Обявяване на списъците за
  първи етап на класиране – до  08.07.2013 г.
• Записване на приетите
  на първи етап на класиране   09.07.2013 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  първи етап на класиране – до 10.07.2013 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране – 11. 07.2013г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 15. 07.2013 г.

• Записване на приетите на втори етап на класиране – 16.07. 2012 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  втори етап на класиране – до 18.07.2013 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 19. 07. 2013г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 22. 07. 2013г.
• Записване на приетите на трети етап на класиране
  – 23.07.2013г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  трети етап на класиране – до 25.07.2013 г.

• Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 05. 09. 2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *