ДЗИ

http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/orders/zapoved_DZI-2013-14.pdf

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 година
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сесия май-юни
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Български език и литература – 21 май 2014 г., начало 08:00 ч.Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2014 г., начало 08:00 ч.Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 27 май – 05 юни 2014 г.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сесия август-септември
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Български език и литература – 28 август 2014 г., начало 08:00 ч.Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2014 г., начало 08:00 ч.Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 1 – 5 септември 2014 г.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2013–2014 г.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сесия май-юни
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дейности                                                                                                                                                                                                                       Срок
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити……………………………………………………………………………………………….10.03.2014 – 21.03.2014

Допускане до държавни зрелостни изпити ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. до 20.05.2014

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и
изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ ………………………………………………………………  до 20.05.2014

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали ………………………………………………………………. до 20.05.2014

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити ……………………………………………………………………………….. до 20.05.2014

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити ……………………………………………………………………………………………………………… до 09.06.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сесия август-септември
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дейности                                                                                                                                                                                                                               Срок
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити …………………………………………………………………………………………….07.07.2014 – 18.07.2014

Допускане до държавни зрелостни изпити ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  до 25.08.2014

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и
изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ …………………………………………………………..  до 26.08.2014

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали …………………………………………………………… до 26.08.2014

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити ……………………………………………………………………………. до 26.08.2014

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити ………………………………………………………………………………………………………….. до 12.09.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Информация за зрелостниците относно провеждането на държавни зрелостни изпитиСъгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Закона за народната просвета, средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити. Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети „чужд език”, „математика”, „физика и астрономия”, „биология и здравно образование”, „химия и опазване на околната среда”, „история и цивилизация”, „география и икономика” и по предметния цикъл „философия”.
Съгласно Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, учениците завършили успешно XII клас, които желаят да бъдат допуснати до Държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец до директора на училището, в което се обучават.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали.
Лицата, завършили успешно XII клас в българските училища в чужбина, полагат държавни зрелостни изпити в същото училище. В случай, че не са положили успешно държавните зрелостни изпити и преди следващата сесия са се завърнали в България, подават заявление до регионалния инспекторат по образованието (РИО) по местоживеене и полагат държавни зрелостни изпити в посочено от него училище.
За изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, заявлението се подава до регионалния инспекторат по образованието (РИО) по местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РИО училище. Тези изпити могат да се положат най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити след успешно приключване на последния гимназиален клас.
Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит. Когато на втория държавен зрелостен изпит получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере същия или друг учебен предмет от гореизброените.
 Съгласно чл. 27 от Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити.
Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити непокъсно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.
В зависимост от учебния предмет или цикъла от учебни предмети, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи: линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;
Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.
Зрелостникът получава от квестора:
1. изпитния материал;
2. изпитен комплект и/или листове за белова и чернова, където е необходимо;
3. голям плик за изпитната работа и малък плик за идентификационна бланка по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, която се попълва собственоръчно;
При подаване на заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити, зрелостникът е длъжен да попълва вярно и точноспоред личната си карта,данните си /имепрезимефамилияЕГН/ЛНЧадрес/.

 


 


 

Университети в България
Икономически Университет – Варна
www.ue-varna.bg

Американски Университет в България
www.aubg.bg

Нов Български Университет
www.nbu.bg

Технически Университет – София
www.tu-sofia.bg

Русенски Университет „Ангел Кънчев“
www.ru.acad.bg

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
www.uni-plovdiv.bgТракийски Университет – Стара Загора
www.uni-sz.bg

Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методи“
www.uni-vt.bgЮгозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
www.swu.bg

Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски“
www.shu-bg.net

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“
www.vfu.bgБургаски Свободен Университет
www.bfu.bg

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
www.btu.bg

Технически Университет – Варна
www.tu-varna.bg

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
www.uacg.bg

Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – София
www.mgu.bg

Аграрен Университет – Пловдив
www.au-plovdiv.bg

Медицински Университет – Плевен
www.mu-pleven.bg

www.tugab.bg Технически Университет – Габрово
www.tugab.bg
www.medun.acad.bg Медицински Университет – София
www.mu-sofia.bg
www.vtu.bg Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков“ – София
www.vtu.bg
www.aff.nvu.bg Национален Военен Университет „В.ЛЕВСКИ“
Факултет „Авиация“
www.aff.nvu.bg
www.bas.bg Българска академия на науките
www.bas.bg
Български Виртуален Университет
www.bvu-bg.eu
Виртуален инфо център за докторанти
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/phd-center
www.nsa.bg Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
www.nsa.bg
www.uctm.edu Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София
www.uctm.edu
www.ltu.bg Лесотехнически Университет – София
www.ltu.bg
www.natfiz.bg НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София
www.natfiz.bg
www.nha.bg Национална Художествена Академия – София
www.nha.bg
www.vuzf.bg Висше училище по затраховане и финанси – София
www.vuzf.bg
www.uft-plovdiv.bg Университет по хранителни технологии – Пловдив
www.uft-plovdiv.bg
www.artacademyplovdiv.com Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
www.artacademyplovdiv.com
www.tu-plovdiv.bg Технически Университет – София, филиал Пловдив
www.tu-plovdiv.bg
www.naval-acad.bg Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ – Варна
www.naval-acad.bg
www.nvu.bg Национален Военен Университет „В.Левски“ – В.Търново
www.nvu.bg
www.ibsedu.com Международно висше бизнес училище – Ботевград
www.ibsedu.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *