Начало

Проект „Приказно пътешествие”

Обединено училище „Добри Войников”, с. Победа, община Добричка спечели проект по Конкурсна процедура – 33.16 – 2017 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Той е  с продължителност 2 учебни години  от 3.X.2017г. – 31.VII.2019г. и  е адресиран към 72 ученици, работещи в шест групи и 16 учители от  училището.

Стойността на проекта е 39,998.20 лв.  Цели осигуряване на равен достъп до качествено образование за ученици от етнически малцинства, задържане в образователната система на застрашени от преждевременно напускане ученици чрез подобряване на образователните им резултати по български език и други учебни предмети, подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и надграждане на интеркултурното образование на ученици и учители. Предвижда се прилагане на иновативнен, нов за училището метод на обучение чрез проектно учене и ежемесечно представяне на малки проекти от дейностите. Проектът включва две основни дейности. В основата на дейност „Приказка” е разбиране съдържанието на текстове на български език и развиване на комуникативно-речевите способности на участващите. Чрез игри, драматизации, разработване на проекти, ще се работи с приказки на различни народи и етноси за засилване интереса към усъвършенстване на българския език, за стимулиране литературните заложби на учениците. С „Интеркултурна съкровищница” ще се разширят познанията на учениците по география и история. Чрез методите на нестандартно учене ще се изучават и пресъздават традиции, обичаи, празници, бит, храни, забележителности, облекла на различни народи и етноси. Практически насочените изнесени обучения ще осигурят допълнителна квалификация на учителите за работа в мултикултурна образователна среда. С работа по групи, дидактични игри, казуси ще се запознаят с работещи иновативни и интерактивни модели в обучението.