Трудов стаж

Септември 2013- понастоящем

Учител, начален етап на основното образование /I- IV клас/,
СУ ,,Емилиян Станев“
Адрес: 5005, гр. Велико Търново, ул. ,,Мария Габровска“ 1
E-mail на училището: em_stanev@abv.bg – https://em-stanev.org/

Основни дейности и отговорности:

Гарантира оптималното равнище на овладяване на знания,
умения и компетенции. Насърчава пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен ученик,
съобразно неговите възможности, с цел пълноценна
личностна и социална реализация в обществото. Работи за поддържане на добрия имидж на училището.